Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Obwieszczenia dot. środowiska

Drukuj
Obwieszczenia dot. środowiska
Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie decyzja droga Lipsko Brzeziny 2019-04-16
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie uzupełnienie karty informacyjnej droga Łówcza 2019-04-15
Obwieszczenie RDOŚ droga Łówcza 2019-04-09
Obwieszczenie RDOŚ wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie 2019-04-09
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów decyzja wodociąg Podlesina 2 2018-07-10
Obwieszczenie RDOŚ Rzeszów decyzja wodociąg Podlesina 2018-07-10
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie Przebudowy drogi gminnej w Hucie Złomy 2018-06-07
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie Elektrownia atomowa Ukraina 2018-07-30
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie drogi gm. Lipsko ?Granica Województwa ? Brzeziny 2019-04-01
Obwieszczenie obwodnica Narola o wydanym Postanowieniu 2019-03-05
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obwodnica Narola 2019-02-18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środo­wis­ko­wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 2019-02-07
Obwieszczenie przed wydanie decyzji środowiskowej Obwodnica Narola 2019-01-28
Obwieszczenie udział społeczeństwa obwodnica Narola 2018-12-27
Obwieszczenie eksploatacja złóż wapieni Płazów 2018-08-14
Obwieszczenie eksploatacja złóż wapieni Płazów 2018-08-10
Obwieszczenie o wpłynięciu Raportu OOŚ obwodnica Narola 2018-08-09
Obwieszczenie udział społeczeństwa obwodnica Narola 2018-08-09
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu wodociąg Podlesina 2018-05-29
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: 2018-01-15
Obwieszczenie 2018-02-01
Obwieszcenie o przedłużeniu załatwienia sprawy 2018-01-31
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o przystąpienia do opracowania projektu planu planu ochrony obszaru Natura 2000 PLH60089 2017-12-18
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wpłynięcia uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 2017-12-18
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: 2017-12-15
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla Lasów Miasta i Gminy Narol na lata 2018-2027 2017-11-22
Obwieszenie RDOŚ Rzeszów z 8 listopada 2017 r. 2017-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. 2017-10-31
Zawiadomienie o przedłużeniu załatwienia sprawa Stacja Paliw 2018-02-07
"Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Podlesina na działce nr 177 wraz z budową nowej studni wierconej o wydajności niezbędnej dla zaspokojenia wszystkich potrzeb odbiorców, a także sieci wodociągowej z przyłączami zaopatrującej w wodę na cele bytowo 2018-02-22
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu 2018-02-23
Postanowienie RDOŚ w Rzeszowie Wodociąg Podlesina 2018-05-28
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: 2018-05-07
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie plan zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 Minokąt PLH060089 2018-04-25
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu i zebranych materiałach przed wydaniem decyzji droga Huta Złomy - Łówcza 2018-04-20
Obwieszczenie RDOŚ wodociąg Podlesina 2018-03-28
Zawiadomienie o wydaniu decyzji śrdowiskowej dla stacji paliw w Narolu 2018-03-08
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 2018-03-01
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dla obszaru Natura 2000 Horyniec PLH180017 2018-03-01
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2018-05-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2017-06-27
Obwieszcenie RDOŚ Rzeszów 2017-06-01
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol 2017-05-16
Obwieszcenie zawiadomienie owydanej decyzji ośrodoiwskowych uwarunkowniach dla przedsięwzięcia pm Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 2017-03-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Modernizacji i przebudowi 2016-07-05
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wydanej decyzji środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R 2016-06-09
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 o wydanym Postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Narol o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R" 2016-06-08
Obwieszczenia znak ROŚ.6220.1.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Narol „Przebudowa drogi Gminnej Narol-Łówcza Nr 005169R 2016-04-21
Obwieszenie RDOŚ w Rzeszowie Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego 2016-03-24
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2015-10-19
Obwieszenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w Kadłubiskach 2015-10-09
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie 2015-10-08
Obwieszenie w sprawie zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji oraz o wydanym postanowieniu 2015-09-28
Obwieszenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłubiska 2015-09-01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów gm. Narol 2015-08-04
Obwieszcenie -Kanalizacja Pałzów 2015-07-16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów gm. Narol 2015-05-20
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie WST IV.6320.1.2.2014.TW 2014-12-29
Obwieszczenie RDOŚ w Lublinie WST IV.6320.2.2.2014.TW 2014-12-29
Obwieszcenie Wójta Gminy Tomaszów Lubelski 2014-12-29
Obwieszcenie RDOŚ w Rzeszowie 2014-12-01
Obwieszczeni 2014-11-13
Obwieszcenie Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2014-06-05
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie obszaru Natura 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 2014-05-16
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwezięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1723R Łukawica – Bieniaszówka w km 0+000 – 1+500 i w km 2+373 – 2+503 wraz z 2014-04-22
Obwieszcenie - zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą 2014-04-03
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie możliwości zapoznania się z projektem planu zadań ochrony dla obszaru Natuta 2000 Horyniec PLH180017 2014-02-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w sprawie "składowania zużytego paliwa jądrowego w Machovcach" 2014-02-12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnym 2014-02-12
Obwieszczenie w sprawie wszcęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środoiwskowych uwarunkwaniach dla przedsięwzięcia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminnego składowiska odpadów w Narolu na działce o nr ew 2013-06-24
Zawiadaomienie o odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na eksploatacji złóż pisaku w Rudzie Różanieckiej 2013-06-06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2013-06-06
Obwieszczenie Starosty Przemyskiego 2013-06-06
OGŁOSZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Narol na lata 2012-2032” 2013-01-15
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Huta Różaniecka 2012-12-19
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Kadłubiska 2012-12-19
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2012-11-23
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Huata Różaniecka 2012-11-08
Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Przebudowa drogi leśnej w Lesnictwie Kadłubiska 2012-11-08
Obwieszcenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płazów 2012-09-21
Obwieszcenie Zawiadonienie w sparwie wydanej decuzji o środoiskowych uwarunkowniach "Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie" 2012-09-04
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2012-08-07
Obwieszcenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2012-07-09
O B W I E S Z C Z E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia 2012-06-29
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płazów w km 0+000 - 8+800 2012-04-16
Obweszcenie w sprawie wydania postanowienia okreslającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko przedsięwziecia olegajacego na Budowie drogi leśne w Leśnictwie Pałzów w km 0+000 - 8+800 2012-03-22
Obwieszcenie - zawiadomie o wydanym postanowieniu 2012-02-28
Obwieszcenie - zawiadomiemie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody nas realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w Leśnictwie Płazów w km 0+000 - 8+800. 2012-02-22
Obwieszcenie - zawiadomiemie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody nas realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 - 5+900. 2012-02-20
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2012-01-23
Obwieszcenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiat 2012-01-20
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-12-21
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-11-30
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-12-01
O B W I E S Z C Z E N I E – Z A W I A D O M I E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w leśnic 2011-12-01
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiazku przeprowadzenia procedury OOŚ 2011-11-07
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-10-05
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE 2011-10-05
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administacyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900” 2011-09-28
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE stron o wydaniu postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka 2011-09-28
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Złomy w km 0+000 – 0+980” 2011-08-19
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900 2011-08-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol” 2011-06-06
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol” 2011-05-26
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastruktu 2011-05-26
OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol” 2011-05-26
ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji 2011-05-02
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego” na działce nr ew. 2333 2011-04-28
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji trans 2011-04-27
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 2011-04-15
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol 2011-04-13
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 2011-03-31
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 2011-03-22
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Odtworzeniu zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego sta 2011-03-21
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego 2011-03-16
OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odnia na środowisko dla dokumentu pn 2011-02-24
Zawiadonienie o wszcęciu postępowania administarcyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przredsięwzięcia polegającego na "Modernizacji zbiornika retencyjnego" na działce nr ew. 1391 2010-11-30
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla praedsięwzięcia polegąjąceg na "Modernizacji zbiornika retencyujnego " na działce nr ew. 1375. 2010-11-30
Zawiadomienie o wszcęciu postepownia administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Otworzeniu zbiornoka retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źrudliskowego" na działce o nr ew. 2333 2010-11-30
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa śieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Narol, . 2010-11-04
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o odstapieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018" 2010-11-04
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”, 2010-10-12
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla 2010-09-27
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+000 – 13+557 oraz nr 1635 R 2010-08-20
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica woj 2010-08-17
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we. 1549,1552, 2010-08-06
Obwieszcenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu” 2010-08-03
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzajacego brak potzreby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscow 2010-07-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.06.2010 r. znak ROŚ.7615-3/10 pn. ” Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol” , od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we 2010-07-21
Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu Burmistzra Miasta i Gminy Narol stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko 2010-07-19
Obwieszczenuie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej zgody na relaizacje przedsięwziecia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol 2010-07-12
Obwieszcenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol twierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Kra 2010-06-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka dróg powiatowych nr 1634R Granica województwa – Ruda Różaniecka – Żuków w km 0+ 2010-06-11
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol 2010-04-09
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2010-02-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Zmiana sposobu użytkowania budynku b. szkoły podstawowej na wielorodzinny budynek socjalny wraz z niezbędną infrastr 2009-12-10
Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie 2009-11-03
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska" 2009-09-16
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-09-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska,Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-09-14
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potr 2009-09-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Adaptacja budynku byłej cerkwi w Narolu na centrum koncertowo-wystawiennicze” 2009-09-07
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2009-09-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.” Adaptacja budynku byłej cerkwi w Narolu na centrum koncertowo-wystawiennicze” 2009-08-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akadem 2009-08-19
OBWIESZCZENIE o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, pow 2009-08-13
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” 2009-08-12
ROŚ.7615-11/09 Narol, 7.08.2009 r. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 2009-08-07
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.” 2009-07-29
Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Ka 2009-07-28
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Dwór pod Dębem” w miejscowości Ruda Różaniecka 2009-06-29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski” i o możliwości zapoznania się z jej treścią 2009-05-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejówka, Lipsko, Narol Wieś i Narol, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-05-22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-05-22
Owieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejówka, Lipsko, Narol Wieś i Narol, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-05-22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Dwór pod Dębem w miejscowości Ruda Różaniecka na działce o nr ewid. 3272/6 2009-05-12
Owieszenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie gmina Narol, powiat Lubaczów 2009-05-07
Obwieszczenie o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji 15/0,4 2009-05-07
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji 15/0,4 kV i linii napowietrznej nn na i 2009-05-06
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jędrzejó 2009-04-24
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różanie 2009-04-17
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 19 marca 2009 r. na wniosek Inwestora POLKOMTEL SA, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3 reprezentowanego przez Pełnomocnika Inwestora: Pana Marka Bilskiego PROTEL INW MAREK BILSKI ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin postępowania w spr 2009-03-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” 2009-03-24
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 marca 2009 r. na wniosek Inwestora Pana Stanisława Gruszeckiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie” gmina 2009-03-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jędrzejówka, Lipsko i Narol Wieś Gm. Narol, powiat lubaczows 2009-03-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii na terenie gminy Narol i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z 2009-03-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Różaniecka, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol Wieś, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipsko, Gm. Narol, powiat lubaczowski” 2009-02-26
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jędrzejówka, Gm. Narol, powiat lubaczowski”. 2009-02-26
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 20 lutego 2009 r. na wniosek inwestora Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „KANALIZACJA SANITARNA – GRAWITAC 2009-02-20
Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 18 lutego 2009 r. na wniosek inwestora PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość postępowania w sprawie wydania decyzji. 2009-02-18
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny