Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi

Drukuj

Narol, dnia 27.11.2020r.

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 27.11.2020r nasi Zamawiający będą wysyłać do Państwa, poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/narol, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

  • Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,
  • Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),
  • Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.
  • W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/narol

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na https://platformazakupowa.pl/. Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Narol

Grzegorz Dominik

Zamówienia publiczne:

Nazwa pozycji Data
Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego Gminy Narol na zasadzie bezgotówkowego indywidualnego tankowania w roku 2021 2020-12-30
Przebudowa istniejącego ujęcia wody dla potrzeb wodociągu "Płazów" 2020-12-29
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka, gm. Narol. 2020-12-29
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu 2020-12-21
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2021 r. 2020-11-24
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Narol 2020-11-06
Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lipsko, gm. Narol. 2020-10-28
Budowa domu przedpogrzebowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol 2020-10-28
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 2020-09-21
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Narol 2020-10-13
ZP.271.6.2020 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 2020-08-17
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łówcza, gm. Narol 2020-08-12
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipie, gm. Narol 2020-08-12
ZP.271.5.2020 Budowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej studni wierconej oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Podlesina, gm. Narol. 2020-08-10
Świadczenie usługi w zakresie dowozu uczniów z terenu gminy Narol do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania wraz zabezpieczeniem opiekunów podczas przewozu w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-09
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczego z wyposażeniem oraz sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu 2020-04-24
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukawicy 2020-02-07
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Narol oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2019-12-12
ZP.271.11.2019 Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy 2019-11-20
ZP.271.10.2019 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łówcza i Narol 2019-11-08
Zapytanie ofertowe na Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Chlewiska, Dębiny, Łówcza i Wola Wielka w Gminie Narol 2019-08-19
WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY NAROL 2019-08-21
ZP.271.9.2019 Przebudowa dróg w m. Łówcza i Lipie gm. Narol 2019-09-05
ZP.271.2.2019 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2019-02-01
ZP.271.3.2019 Rozbudowa i doposażenie OSZOK w Gminie Narol 2019-02-21
ZP.271.4.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2019-03-08
ZP.271.5.2019 Przebudowa dróg w Gminie Narol 2019-04-18
ZP.271.6.2019 Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Naro 2019-06-07
ZP.271.7.2019 Termomodernizacja Budynków komunalnych w Gminie Narol 2019-08-01
ZP.271.16.2018 Przebudowa drogi do Huty Starej w miejscowości Huta Złomy dz. nrewid.1885 w km 0+000-0+560 2018-10-18
ZP.271.18.2018 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000,00 PLN 2018-12-05
ZP.271.19.2018 Wykonanie usług leśnych na 2019r 2018-12-14
ZP.271.17.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2018-12-04
ZP.271.1.2019 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2019-01-16
ZP.271.15.2018 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: 2018-10-10
ZP.271.14.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka 2018-10-01
Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Narol 2018-09-13
ZP.271.12.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-08-09
ZP.271.11.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-07-25
ZP.271.6.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-06-14
ZP.271.7.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-06-28
ZP.271.8.2018 Przebudowa budynku byłej Szkoły Podstawowej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Senior + 2018-06-28
ZP.271.10.2018 Rozbudowa i doposażenie PSZOK w gminie Narol 2018-07-19
ZP.271.9.2018 Budowa czterech wiat z wyposażeniem oraz pomostami w Gminie Narol 2018-07-05
ZP.271.5.2018 Przebudowa drogi gminnej o nr 005171R długość 288,0 mb oraz drogi gminnej o nr 005170R o długości 673,00 mb w Narolu 2018-06-05
ZP.271.4.2018 Przebudowa drogi gminnej o nr 005171R długość 288,0 mb oraz drogi gminnej o nr 005170R o długości 673,00 mb w Narolu 2018-05-10
Zp.271.3.2018 Przebudowa dróg ul. Polna , ul Młynki, ul. Józefowska w Narolu oraz droga na dz.nr 381 w Hucie Różanieckiej 2018-04-04
ZP.271.1.2018 Wykonanie usług leśnych 2018-01-24
ZP.271.2.2018 Wykonanie usług leśnych 2018-02-12
ZP.271.19.1.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2018-01-04
ZP.271.13.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-11-06
ZP.271.14.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-11-13
Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin: BaranówSandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2017-11-30
ZP.271.15.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2017-12-01
ZP.271.16.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-12-11
ZP.271.17.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2017-12-13
ZP.271.18.2017 Wykonanie usług leśnych 2017-12-19
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba 2017-12-28
ZP.271.19.1.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2018-01-04
ZP.271.10.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-25
ZP.271.11.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-29
ZP.271.12.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-10-05
Dostawa 49 laptopów, 13 szt. routerów WiFi, 88 tabletów, 5 komputerów w obudowie typu All-in-One wraz z Implementacją 97 E-Usług na poziomie 3 [15 szt.] i 4 dojrzałości [82 szt.], w tym e-usługi A2A 12 szt.; A2B 14 szt.; A2C 17 szt., udostępnionych dla sp 2017-10-27
ZP.271.4.2017 Budowa windy przy budynku Szkoły Podstawowej w Narolu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-02-22
ZP.271.3.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-02-07
ZP.271.9.2017 Prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu 2017-09-11
ZP.271.5.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-03-06
ZP.271.6.9.2017 Informacja z otwarcia ofert 2017-04-10
ZP.271.6.11.2017 Informacja o wyborze oferty 2017-04-13
ZP.271.7.2017 Budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Narolu 2017-05-04
ZP.271.8.2017 Przebudowa dróg ul. Wałowa w Lipsku oraz ul .Sobieskiego w Narolu 2017-08-16
ZP.271.2.2017 Wykonanie usług leśnych 2017-01-17
ZP.271.1.2017 Budowa Sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku. 2017-01-16
ZP.271.5.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2016-11-30
ZP.271.4.2016 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY NAROL I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2016-11-14
ZP.271.3.2016 Przebudowa dróg gminnych w Gminie Narol 2016-05-25
ZP.271.2.2016 Przebudowa drogi gminnej Narol-Łówcza Nr 005169 w km 0+100 -1+720 w miejscowości Łówcza 2016-05-25
ZP.2711.2016 Wykonanie usług leśnych 2016-01-04
ZP.271.6.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2015-12-15
ZP.271.5.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2015-12-02
ZP.271.4.2015 Przebudowa drogi w miejscowości Kadłubiska dz. nr ewid.356 w km 0+000-0+400, dz.nr ewid. 364,342 w km 0+000-0+650 oraz dz.nr ewid. 278/6 w km 0+000-0+322 2015-10-07
ZP.271.3.2015 Przebudowa drogi powiatowej nr 1640R Narol Wieś-Paary- granica województwa 2015-05-12
ZP.271.2.2015 Odbudowa dróg 2015-04-02
ZP.271.1.2015 Remont dróg gminnych i ulic na terenie Gminy Narol 2015-03-13
ZP.271.13.2014 Wykonanie usług leśnych 2014-12-09
ZP.271.14.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol. 2014-12-08
ZP.271.12.2014Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek 2014-12-05
ZP.271.11.2014Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2014-11-28
ZP.271.10.2014Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek z dodatkowym tonerem 2014-10-31
ZP.271.9.2014 Zakup 30 komputerów stacjonarnych, 5 drukarek z dodatkowym tonerem 2014-10-13
ZP.271.8.2014 Remont drogi powiatowej nr 1639R w Narolu, oraz drogi gminnej ul. Zadymarka w Rudzie Różanieckiej 2014-10-02
ZP.271.7.2014 Zakup energii elektrycznej 2014-09-29
ZP.271.6.2014 Odbudowa drogi z Łówczy Starej do Łówczy Nowej na dz. Nr ewid. 1296/1,1297/8 w km 0+000 - 1+800 w miejscowości Łówcza 2014-08-28
PS.4211.1.4.1.2.2014 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 11 uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL 2014-08-20
Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz warsztatów kompetencji społecznych dla 11 uczestników projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL” 2014-07-02
ZP.271.1.2014 Adaptacja części budynku starej szkoły w Narolu na portzeby Miejsko-Gminnej Biblioteki publicznej w Narolu 2014-06-18
ZP.271.5.2014 Remont zabytkowego budynku starej szkoły w Narolu z przeznaczeniem na cele publiczne 2014-06-18
ZP.271.4.2014 Remont i wyposażenie budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka 2014-04-30
ZP.271.3.2014 Remont drogi gminnej nr 5155R na dz. Nr ewid. 1904,1906, 5/14,701,702 w km 0+000 - 0+875 w miejscowości Lipie 2014-04-10
ZP.271.2.2014 Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka 2014-03-21
ZP.271.1.2014 Dostawa fabrycznie niwego autobusu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narolu 2014-03-14
Dostawa paliw dla MGZEAS w Narolu w 2014 r. 2013-12-24
ZP.271.13.2013 Dostawa paliw na 2014r. 2013-12-17
ZP.271.12.2013 Wykonanie usług leśnych 2013-12-17
ZP.271.11.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2013-11-28
ZP.271.10.2013 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łukawicy 2013-10-30
ZP.271.9.2013 Kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów , na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 362 000,00zł 2013-10-28
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 8 uczestników projektu CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL 2013-09-11
ZP.271.8.2013 Budowa podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ŚDS w Lipsku 2013-09-03
ZP.271.7.2013 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol 2013-07-24
Zorganizowanie i przeprowadzenie doradztwa zawodowe go oraz warsztatów kompetencji społecznych dla 8 uczestników projektu „CZAS NA AKT YWNO ŚĆ W GMINIE NAROL” 2013-07-22
ZP.271.6.2013 Remont dróg 2013-06-18
ZP.271.5.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol 2013-06-11
ZP.271.4.2013 Remont drogi na dz.41,811 w m. Huta Różaniecka w km 0+000 do 0+660 2013-04-10
ZP.271.3.2013 Rewitalizacja Parku w Lipsku 2013-02-13
ZP.271.2.2013 Zagospodarowanie terenów Gminnych Płazów, Wola Wielka, Narol Wieś, Ruda Różaniecka 2013-02-04
ZP.271.1.2013 Zakup komputerów 2013-01-17
ZP.271.6.2012 Dostawa paliw dla MGZEAS w Narolu w 2013r. 2012-12-31
ZP.271.22.2012 Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego 2012-12-20
ZP.271.21.2012 Wykonanie usług leśnych 2012-12-20
ZP.271.20.2012 Dostawa paliw dla UMiG Narol w 2013r. 2012-12-14
ZP.271.19.2012Udzielenie kredytu 2,2 miliona 2012-12-10
ZP.271.18.2012 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipie, Kadłubiska, Narol - II Etap 2012-11-22
ZP.271.17.2012 Przebudowa targowiska w Narolu 2012-11-14
ZP.271.5.2012 Prowadzenie zajęć dodatkowych 2012-09-26
ZP.271.15.2012 Remont drogi relacji Narol-łozy 2012-09-20
ZP.271.14.2012 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012r. Oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 3 100 000,00zł.. 2012-09-13
ZP.271.13.2012 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Różanieckiej 2012-09-07
ZP.271.12.2012 Remont drogi drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. gr. 16/2 w m. Huta Złomy w km 0+620 do 1+100 o długości 480mb 2012-08-27
ZP.271.11.2012 Remont dróg gminnych w m. Lipsko, Ruda Różaniecka, Lipsko ul. Kręta od km 0+000 do o+360, Ruda Różaniecka ul. Zaniwa od km 0+000do 0+260,budowa zatoki przystankowe 2012-08-02
ZP.271.8.2012 Zakup 89 komputerów stacjonarnych i 51 laptopów, wraz z oprogramowaniem, programu ochrony rodzicielskiej na 89 komputerów, 10 routerów i 53 aktywnych urządzeń sieciowych oraz 30 drukarek z dodatkowym kompletem tonerów wraz z instalacją, kon 2012-07-31
ZP.271.9.2012Zwierzyniec i Narol liderami rozwoju kultury i turystyki Roztocza – etap II 2012-07-27
ZP.271.10.2012 Remont drogi relacji Narol-Łozy na dz. nr Ewid gr. 2440/1,2439 w km 0+000 - 0+710 2012-07-27
ZP.271.7.2012 Przebudowa linii SN-15 kV kolidującej z budowa boiska ORLIK w m-ci Narol 2012-07-03
ZP.271.6.2012 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 2012-05-29
ZP.271.5.2012 Zakup energii elektrycznej 2012-05-25
ZP.271.4.2012 Wykonanie usług leśnych 2012-05-14
ZP.271.3.2012 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowościach Chlewiska, Dębiny, Huta Złomy w Gminie Narol. 2012-04-16
ZP.271.2.2012 Remont parteru bud.komunalnego w Narolu ul.Rynek5 2012-04-04
ZP>271.1.2012 Zagospodarowanie źródła oraz przyległego terenu dla podkreślenia walorów historyczno-turystycznych Płazowa 2012-03-29
ZP.271.4.2012 Prowadzenie zajęć 2012-02-21
ZP.271.3.2012 Dostawa materiałów dydaktycznych 2012-02-03
ZP.271.2.2012 Dostawa materiałów dydaktycznych 2012-01-13
ZP.271.1.2012 Dostawa paliw dla potrzeb MZEAS w Narolu 2012-01-02
ZP.271.17.2011 Dostawa paliw dla UMiG Narol w 2012 r. 2011-12-28
ZP.271.2.2011 Dostawa paliw dla potrzeb MGZEAS w Narolu w 2012 r. 2011-12-20
ZP.271.16.2011 Dostawa paliw dla UMIG na 2012r. 2011-12-19
ZP.271.15.2011 Kredyt Długoterminowy 1,5 miliona 2011-12-05
ZP.271.1.2011 MGZEAS DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH 2011-11-30
ZP.271.14.2011Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00zł 2011-11-25
ZP.271.13.2011 Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2011-10-24
ZP.271.12.2011 Przebudowa linii SN-15 kV kolidującej z budowa boiska ORLIK w m-ci Narol 2011-10-12
ZP.1.11.2011Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2011-10-04
ZP.271.10.2011 Remont dróg Wola Wielka na dz. nr Ewid gr. 100, dz. nr Ewid gr.674/24, oraz w Narolu 2 sięgacze ul. Sobieskiego 2011-09-07
ZP.271.9.2011 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2011-07-14
ZP.271.8.2011 WYKONANIE REMONTU I PIĘTRA BUDYNKU KOMUNALNEGO W NAROLU PRZY UL. RYNEK 5 2011-07-07
ZP.271.7.2011 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu 2011-06-30
ZP.271.6.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2011-06-22
ZP.271.5.2011 Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2011-06-22
ZP.271.4.2011Remont drogi gminnej nr 005155R Majdan-Brzeziny Bełżeckie w Chlewiskach 2011-06-20
ZP.271.3.2011 Remont drogi gminnej w Hucie Złomyna dz.nr ewid.gr.267 2011-04-15
ZP.271.2.2011 Dostawa używanego ciągnika gąsienicowego 2011-04-01
ZP.720.1.2011Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla m. Ruda Różaniecka 2011-03-08
ZP-3410-1-10 1) Sprzedaż paliw w następującym asortymentach i ilościach: 2010-12-29
ZP-3410-XXXII-1-10 Przebudowa drogi gminnej ul. Partyzantów i Armii Krajowej w Narolu 2010-12-29
ZP-3410-XXXI-1-10 Dostawa paliw na 2011 r 2010-12-17
ZP-3410-XXX-1/10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2010-10-15
ZP-3410-XXIX-1-10 Opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych dla Gminy Narol i Zwierzyniec. 2010-10-13
ZP-3410-XX-1-10 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizację przestrzeni publicznej centrum Narola 2010-09-17
ZP-3410-XIX-1-10 Wykonanie docieplenia budynku Szkoły w Narolu 2010-09-15
ZP-3410-XVIII-1-10 Roboty remontowe- budowlane w świetlicy wiejskiej w Jędrzejówce gmina Narol 2010-09-02
ZP-3410-I-1-10 Dostawa zestawu ratowniczego sprzetu Hydraulicznego 2010-08-25
ZP-3410-XVII-1-10 Remont nawierzchni 2010-08-23
ZP-3410-I-1-10 Dostawa zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego 2010-08-09
ZP-3410-XVI-1-10 Wykonanie dużego placu zabaw „Radosna Szkoła” 2010-08-02
ZP-3410-XV-1-10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 2 000 000,00zł. 2010-07-07
ZP-3410-XIV-1-10 Remont nawierzchni dróg 2010-06-25
Zp-3410-XIII-1-10 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. w kwocie 1 000 000,00zł. 2010-05-13
ZP-3410-XII-1-10 Adaptacja byłej cerkwi w Narolu na Centrum koncertowo-wystawiennicze 2010-04-27
ZP-3410-XI-1-10 Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacyjnej w Narolu Etap II.. 2010-04-22
ZP-3410-X-1-10Schronisko turystyczne roboty remontowe łazienek i korytarzy 2010-04-19
ZP-3410-IX-1-10 Remont drogi gminnej Majdan-Brzeziny Bełżeckie nr 005155R w km od 0+556 do 1+156 2010-04-13
ZP-3410-VI-1-10 Wykonanie strategii marki Gminy Narol wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-11
ZP-3410-V-1-10 Strategia marki Gminy Zwierzyniec wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-10
ZP-3410-V-1-10 Strategia marki Gminy Zwierzyniec wraz ze skatalogowaniem systemu identyfikacji wizualnej marki 2010-03-10
ZP-3410-IV-1-10 Wykonanie strategia rozwoju turystyki Gminy Zwierzyniec 2010-03-10
ZP-3410-III-1-10 Dostawa samochodu ciężarowego fabrycznie nowego, przystosowanego 2010-02-15
ZP-3410-II-1/10 Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn. „Budowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Narol, oraz wodociągu w miejscowości Wola Wielka” 2010-01-14
ZP-3410-I-1-10Budowa kanalizacji sanitarnej w Narolu oraz sieci wodociągowej w Woli Wielkiej” 2010-01-08
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS” 2009-12-16
ZP-3410-XVIII-1-09 Sprzedaż oleju i benzyny bezołowiowej Pb-95 do pojazdów gminnych 2009-12-16
ZP_3410-XVII-1-09 Kredyt długoterminowy 2009-12-07
ZP-3410-XVI-1-09Wykonanie remontu dróg 2009-09-11
ZP-3410-XV-1-09 Adaptacje budynku schroniska młodzieżowego na schronisko turystyczne w Hucie Różanieckiej 2009-09-10
Ogłoszenie o prztargu nieograniczonym Udzielenie kredytu długoterminowego ZP-3410-XIV-1-09 2009-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Na udzielenie kredytu długoterminowego ZP-3410-XIII-1-09 2009-09-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym udzielenie kredytu długoterminowego pomostowego 2009-09-07
ZP-3410-XI-1-09 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r. w kwocie 700 000,00zł. 2009-09-03
Ogłoszenie o rozpoczeciu przetargu nieograniczonego 2005-10-25
ZP-3410-X-1-09Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2009 r.w kwocie 800tys. zł 2009-08-05
ZP-3410-IX-1-09 remont nawierzchni ulic Targowej i Kościuszki w Narolu 2009-07-28
ZP-3410-VIII-1-09 Przetarg na nadzór inwestorski kanalizacje II 2009-06-02
ZP-3410-VII-1-09 Dostawa pojemników 2009-06-01
ZP-3410-VI-1-09 Odnowa nawierzchni ulic. 2009-04-28
ZP-3410-V-1/09 Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami na zadaniu pn „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka w gminie Narol”. 2009-04-28
ZP-3410-IV-1-09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Huta Różaniecka ,Narol Wieś, Lipsko, Jędrzejówka w gminie Narol 2009-04-02
ZP-3410-III-1-09Przetarg na Nadzór inwestorski 2009-02-09
ZP-3410-II-1/09 Przetarg nieograniczony na: „Budowa oczyszczalni ścieków w Narolu wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rzeki Tanew. 2009-01-20
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu ogłasza przetarg niograniczony na dostwę Oleju Napędowego. 2009-01-06
Przetarg nieograniczony 2008-12-19
ZP-3410-VII-1/08 2008-12-09
Zawiadomienie o wyborze oferty na „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” 2008-12-02
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ogłasza przetarg nieograniczony na: „dostawę samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego typu bus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” 2008-11-20
Zp-3410-VI-1-08Adaptacja byłego budynku biurowego SKR w Narolu na Środowidkowy Dom Samopomocy 2008-09-02
przetarg na dzierżawę 2008-08-27
ZP-3410-V-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w miejscowościach Ruda Róż. Łukawica-Bieniaszówka 2008-08-14
ZP-3410-IV-1-08 Odnowa nawierzchni dróg w m.Łówcza, Dębiny, Jędrzejówka. 2008-07-22
ZP 3410-III-1-08 2008-07-07
ZP-3410-I-1/08 Zawiadomienie 2008-07-01
Zp-3410-II-1/08 2008-06-11
ZP-3410-I-1/08 2008-06-09
II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 1677/4 w Rudzie Róż. 2008-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu wartości poniżej 60.000 euro - dostawa węgla kamiennego 2008-01-08
Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro 2008-01-08
ZP-3410-I-1/07 Sprzedaż idostawa podstawowych artylułow spożywczych do stołówki szkolnej na 2008 rok 2007-12-14
ZP-3410-V-1-07Przetarg na sprzedaż paliwa 2007-12-05
Ogłoszenie o wyniku postepowania 2007-11-08
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IV-1-07 2007-10-23
ZP-3410-III-1-07 2007-10-23
ZP-3410-II-1/07 Zakup autobusu 2007-10-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz młodzieży szkolnej - MGZEAS 2007-07-30
ZP-3410-I-1/07 Odnowa nawierzchni dróg 2007-06-28
Zp-3410-XVII-1-06 Paliwo na 2007 r. 2006-12-12
ZP-3410-XVI-1-06Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulicznego na rerenie Gminy Narol 2006-12-04
ZP-3410-XV-1-06 2006-10-05
ZP-3410-XIV-1-06 Wykonanie linii kablowej 2006-10-04
ZP-34510-XII-1-06 Kredyt 2006-09-04
ZP-3410-XIII-1-06 2006-09-15
ZP-3410-XI-1-06 Droga doj.do gr. rol.Łówcza 2006-09-01
ZP-3410-X-1-06 Wykonanie inst.C.O. 2006-08-30
Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IX-1/06 2006-08-14
ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-VIII-1/06 2006-08-11
Przetarg nieograniczony ZP-3410-VII-1/06 2006-07-05
ogłoszenie o wyniku przetargu 2006-07-04
Ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu nieograniczonego 2006-06-23
Ogłoszenie o przetargu (projekt wod) 2006-03-17
Przetarg na konserwację i obsługę oświetlenia ulicznego 2006-01-23
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Łada Niva 2006-02-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-dostawa paliw dla ZEAS Narol 2005-12-15
Ogłoszenie o przetargu - kredyt długoterminowy 2005-10-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dostawa paliw 2006-01-12
ogłoszenie orozpoczęciu przetargu nieograniczonego 2005-09-21
Ogłoszenie o zamówieniu-kanalizacja 2005-08-12
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-09-09
Ogłoszenie o zamówieniu 2005-08-22
Ogłoszenie o przetargu 2005-06-23
Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia 2005-08-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 2005-06-03
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 2005-05-18
OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 2005-05-23
Przetarg nieograniczony -dostawa paliw 2005-04-05
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny