Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Planowanie przestrzenne

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  GPB.6733.12.2020 Budowa zbiornika na gaz OBWIESZCZENIE -uzgodnienie 2021-01-08
  GPB.6733.11.2020- Budowa grogi wewnętrznej NAROL WIEŚ - Obwieszczenie DECYZJA 2021-01-08
  GPB.6733.10.2020 - Lipie 2020-12-04
  GPB.6733.8.2020 Narol - ul. TARGOWA 2020-12-04
  GPB.6733.9.2020 DROGA - CHLEWISKA 2020-12-01
  GPB.6733.7.2020 DECYZJA - GRANICZNA 2020-11-23
  GPB.6733.9.2020 Obwieszczenie UZGODNIENIE - CHLEWISKA 2020-11-17
  GPB.6733.8.2020 OBWIESZCZENIE UZGODNIENIE - UL. TARGOWA 2020-11-17
  GPB.6733.12.2020 OBWIESZCZNIE WSZCZCIE POSTEPWANIA 2020-11-17
  GPB.6733.10.2020 Obwieszczenie UZGODNIENIE - LIPIE 2020-11-17
  Obwieszczenie "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej wraz z budową miejsc postojowych na dz. nr 58/1, 57/14, 57/5 w Narolu oraz 5/30 w Lipiu" ? został pozytywnie uzgodniony w wymaganym zakresie 2020-11-06
  Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi powiatowej 2020-10-30
  Burmistrz MiG Cieszanów znak GPiMK 6220.3.2020 2020-10-30
  Obwieszczenie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi wewnętrznej ? droga dojazdowa do gruntów rolnych z rowem odwadniającym w miejscowości Narol Wieś na działkach nr ew. gr. 1592/2, 1590, 1589 obręb Narol Wieś 2020-10-26
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji GPZ Tomaszów Południe ? GPZ Lubaczów 2020-10-21
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-10-15
  DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-09
  Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2020-10-20
  Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego 2020-10-09
  Obwieszczenie "Przebudowa budynku garażowego z toaletą i pomieszczeniem gospodarczym" 2020-09-30
  Zawiadomienie o wczęciu postępowania administracyjnego Wody Polskie 2020-09-29
  Obwieszczenie - decyzja "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia" w miejscowości Narol na działkach nr ew. gr. 517/8, 524/3, 524/4, 524/1, 522/2 obręb Narol w gminie Narol 2020-09-29
  Obwieszczenie - decyzja "Budowa odcinka sieci gazociągu zasilającego średniego ciśnienia" w miejscowości Narol na działkach nr ew. gr. 526/25, 526/23, 601, 639/10, 1733/2, 1732 obręb Narol w gminie Narol 2020-09-22
  Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego 2020-09-16
  Obwieszczenie wszczęcie postępowania - LIPIE 2020-09-11
  Obwieszczenie wszczęcie postępowania - CHLEWISKA 2020-09-11
  Obwieszczenie wszczęcie postępowania - TARGOWA 2020-09-11
  Obwieszczenie wszczęcie postępowania - GRANICZNA 2020-09-11
  OBWIESZCZENIE- Budowa odcinka sieci gazociągu zasilającego średniego ciśnienia w miejscowości Narol na działkach nr ewid. gr. 526/25, 526/23, 601, 639/10, 1733/2, 1732 obręb Narol w gminie Narol 2020-09-07
  OBWIESZCZENIE- Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol na działkach nr ewid. gr. 517/8, 524/3, 524/4, 524/1, 522/2 obręb Narol w gminie Narol 2020-09-07
  OBWIESZCZENIE przebudowa budynku garażowego z toaletą publiczną i pomieszczeniem gospodarczym wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowy z toaletami w miejscowości Narol na dz. nr ewid. 315. 2020-08-05
  Obwieszczenie "Przebudowa linii napowietrznej 110kV Tomaszów - Lubaczów" 2020-07-29
  Obwieszczenie "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol" - na działkach o nr ewid. 526/25, 526/23, 601, 639/10, 1733/2, 1732 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol. 2020-07-24
  Obwieszczenie "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol" - na działkach o nr ewid. 517/8, 524/3, 524/4, 524/1, 522/2 w obrębie geodezyjnym Narol, gmina Narol. 2020-07-21
  OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁÓWCZA-KAMIENNA GÓRA" 2020-07-03
  Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 244/2 w Narolu 2017-12-05
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Jędrzejówka 2017-11-22
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie 2017-11-22
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Kadłubiska 2017-11-22
  Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-15
  Budowa linii kablowej elektroenergetycznej i przyłącza kablowego nn Narol - Jędrzejówka 2017-09-18
  Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2018-01-30
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr LBC7011C w Łówczy 2018-02-07
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Targowa 2018-03-02
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn63 z przyłączem gazowym PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Narol, ul. Kościelna 2018-07-20
  Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości w miejscowości Ruda Różaniecka 2018-06-20
  Budowa ujęcia wody i sieci wodociagowej z przyłaczami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Podlesina 2018-06-12
  Budowa linii kablowej n.n. YAKXS 4x120mm2, budowa przyłącza kablowego n.n. typu YAKXS 4x35mm2 do zasilania budynku gospodarczego w Płazowie 2018-06-12
  Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Rudzie Różanieckiej 2018-04-10
  Budowa dojazdu do punktu czerpania wody w Leśnictwie Płazów 2018-03-20
  Budowa zespołu kulturalno - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2018-01-30
  Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rudzie Różanieckiej 2017-02-27
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7008A w Rudzie Różanieckiej 2017-02-03
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PERC-dn40 z przyłączem gazowym PERC-dn25 do myjni samochodowej w Narolu 2017-03-15
  Przebudowa dachu na budynku handlowo - usługowym ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń pierwszego piętra z handlowo - usługowych na pomieszczenia administracyjno - biurowe - na działce o nr ewid. 341/6 w Narolu 2017-02-24
  Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie 2017-02-27
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7005A w Jędrzejówce 2017-03-30
  Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąw Jędrzejówce 2017-03-30
  Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hucie Różanieckiej 2017-04-10
  Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Jedrzejówce - I 2017-04-19
  Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nrLBC7011A w Łówczy 2017-07-25
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE ? dn40 z przyłączami gazowymi PE ? dn25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Lipie 2017-07-14
  Budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku 2017-05-08
  Budowa drogi gminnej w Jędrzejówce 2017-05-08
  Adaptacja budynku dawnej drewnianej szkoły w Narolu Wsi na Izbę Pamięci i Tradycji 2017-04-19
  Budowa wieży widokowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Hucie Różanieckiej - I 2017-04-19
  Budowa remizy ochotniczej straży pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-01-10
  Zmiana nr 1/2016 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2016-12-13
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn32 z przyłączem gazowym PE-25 do budynku mieszkalnego w Narolu 2016-12-30
  Zmiana lokalizacji przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Płazowie 2016-11-25
  Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Wesołej w Narolu 2016-07-12
  Budowa kaplicy cmentarnej w Lipsku 2016-06-16
  Budowa kaplicy cmentarnej w Rudzie Różanieckiej 2016-06-16
  Budowa kaplicy cmentarnej w Łukawicy 2016-06-16
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipie 2016-06-09
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego nn ul. Targowej w Narolu 2016-05-12
  Budowa windy przy budynku szkoły podstawowej w Narolu 2016-04-13
  "Zmiana sposobu zasilania stacji transformatorowej z linii elektroenergetycznej napowietrznej na linię kablową średniego napięcia SN 15kV oraz budowa słupa SN w miejscowości Ruda Różaniecka, gm. Narol” w ramach projektu: „Modernizacja sieci SN 2016-04-12
  Budowa sali wielofunkcyjnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku 2016-01-05
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Targowej w miejscowości Narol 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Sportowej w miejscowości Narol 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Warszawskiej w miejscowości Narol 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej, ul. Kazimierzowskiej w miejscowości Narol 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Różaniecka 2015-12-30
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejówka 2015-12-30
  „Modernizacja sieci SN w miejscowościach Huta Różaniecka, Ruda Różaniecka, Płazów – etap II w zakresie budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV oraz słupów SN w miejscowości Ruda Różaniecka, Płazów, Łówcza, Piła w 2015-11-13
  Budowa linii kablowej średniego napięcia SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 w miejscowości Narol Wieś oraz przebudowa linii napowietrznej nieizolowanej średniego napięcia SN na linię niepełnoizolowaną typu 3xBLX-T 1x70 mm2 wraz z wymianą słupów ZN i BSW na 2015-11-05
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Narolu 2015-09-18
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbedną infrastrukturą techniczną w miejscowości Płazów 2015-08-12
  Zmiana nr 2/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2015-07-15
  Budowa linii kablowej eN. YAKYXS 4x120mm2 wraz z przyłączami kablowymi YAKY 4x35mm2 do budynków mieszkalnych oraz demontaż napowietrznej, istniejacej linii eN. i przyłaczy w Jędrzejówce 2015-07-10
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej w Narolu, ul. Podzamcze 2015-05-20
  Budowa linii kablowej nn YAKY 4x120mm^2 wraz z przyłaczami YAKY 4x35mm^2 z demontażem odcinka istniejacej linii napowietrznej w miejscowości Narol 2015-05-19
  Budowa linii kablowej nn YAKY 4x120mm^2 wraz z przyłaczem YAKY 4x35mm^2 do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 369/10 w Jędrzejowce 2015-05-12
  Przebudowa budynku ratusza miejskiego z adaptacja strychu na użytkowe poddasze 2015-05-12
  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipsko 2015-03-18
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn40 z przyłaczem gazowym PE-dn25 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Narolu 2015-01-08
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Huta Różaniecka 2014-10-08
  Budowa linii energetycznych SN 15 kV, budowa oraz wymiana słupów SN 15 kV, przebudowa napowietrznych słupów oraz wnętrzowych stacji transformatorowych, budowa energetycznych linii kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami i złaczami kablowo - pomiarowymi ora 2014-09-08
  Budowa boiska sportowego w Rudzie Różanieckiej 2014-09-05
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Płazowie, ul. Piaskowa 2014-07-21
  Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku, ul. Mogiłek 2014-07-21
  Budowa linii kablowej YAKY 4x120 mm2, budowa szaf kablowych na rozłącznikach listwowych, złącz licznikowych ZL-1 oraz demontaż istniejącej linii niskiego napięcia – napowietrznej w Hucie Złomy (Dolinki) 2014-07-18
  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej eN z szafą kablową w Lipiu 2014-05-15
  Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Narolu. 2014-04-10
  Budowa linii kablowej nN z szafą kablową w Lipiu 2014-02-10
  Przebudowa budynku"Starej Szkoły" z przeznaczeniem na bibliotekę oraz GOPS wraz ze zmianą sposobu użytkowania strychu na poddasze użytkowe 2013-07-23
  Zmiana Nr 1/2013 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narol 2013-05-17
  Budowa słupa oraz przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn do budynku mieszkalnego w Narolu Wsi 2013-04-18
  Budowa budynku chłodni, budynku magazynowego z zapleczem socjalnym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 2013-03-21
  Remont zespołu cerkiewnego w Woli Wielkiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 2013-03-12
  Przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej 865 na drogę leśną w leśnictwie Kadłubiska 2013-02-26
  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-50/40 z przyłączem gazowym PE25 do budynków wielorodzinnych w miejscowości Narol, os. Jana III Sobieskiego 2012-12-14
  Budowa drogi leśnej w leśnictwie Płazów o dł. 8,5 km 2012-11-05
  Budowa linii kablowej 04kV YAKY 4x70 mm2 wraz z przyłączem kablowym YAKY 4x25 mm2 w Narolu 2012-10-26
  „Przebudowa linii napowietrznej nn i budowa przyłączy kablowych nn do pompowni ścieków i budynku hotelowo-gastronomicznego w miejscowości Ruda Różaniecka” 2012-08-20
  Przebudowa sieci energetycznej nN i budowa przyłączy kablowych w miejscowości Ruda Różaniecka, gmina Narol 2012-06-26
  Budowa drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+ 000 do km 4 +835 2012-03-26
  Przebudowa targowiska w Narolu 2012-01-19
  Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+ 980 2012-01-19
  Budowa drogi leśnej w leśnictwie Łówcza w km 0+ 343 2012-01-18
  Przebudowa dachu na budynku bazy gospodarki komunalnej w Narolu 2012-01-09
  Rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Rudzie Różanieckiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1652. 2011-11-09
  Przebudowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n w Hucie Różanieckiej 2011-10-26
  Budowa linii napowietrznej i kablowej 15kV, stacji trafo STSRu–20/250–KK2 oraz linii napowietrznej i kablowej n/n w Narolu 2011-10-26
  Przebudowa linii energetycznej napowietrznej nn z przyłączami napowietrznymi nn 2011-10-13
  Budowa linii kablowej n/n oraz przyłącza kablowego n/n do budynku mieszkalnego w Lipiu, gmina Narol 2011-09-13
  Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15 kV i stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Kadłubiska, gmina Narol 2011-09-13
  Przebudowa sieci energetycznej SN 15kV zasilającej stację transformatorową "Narol Gimnazjum" w miejscowości Narol 2011-06-06
  Modernizacja zbiornika retencyjnego - Łówcza, Leśnictwo Gorajec 2011-05-25
  Modernizacja zbiornika retencyjnego - Łówcza, Leśnictwo Gorajec 2011-05-25
  Odtworzenie zbiornika retencyjnego w miejscu dawnego stawu poniżej terenu źródliskowego - Leśnictwo Maziarnia 2011-05-25
  Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dębiny 2011-05-23
  Przebudowa mostów i przepustów na dopływach cieku Paucza 2011-04-29
  Przebudowa sieci energetycznej nN, SN 15kV i stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica 2011-04-14
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Narol - etap II 2011-03-29
  Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - "ORLIK" w Narolu 2011-02-10
  Modernizacja - przebudowa dróg gminnych w Narolu 2011-01-21
  Budowa telekomunikacyjnej, wieżowej stacji transmisji danych PRZ22736 Narol. 2010-12-29
  Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśniena 2010-12-01
  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Modernizacja rynku 2010-10-12
  "Rewitalizacja - renowacja zabytkowej architektury kościoła, budynków parafialnych w Narolu wraz z modernizacją zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej" 2010-09-16
  Budowa linii kablowej nn YAKY wraz z przyłączem elektroenergetycznym w Lipsku 2010-08-31
  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka. 2010-07-27
  Budowa linii kablowej nn w miejscowości Ruda Różaniecka 2018-08-31
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol - Wieś 2018-12-12
  Linia kablowa nn Ruda Różaniecka 3 - I 2018-12-17
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol 2019-01-31
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Cicha 2019-02-12
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Krupiecka 2019-02-12
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Lipsko, ul. Lwowska 2019-02-12
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Jędrzejówka 2019-03-07
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Józefowska 2019-05-06
  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Narol, ul. Cicha 2019-06-10
  Budowa linii kablowej nn w miejscowosci Jędrzejówka 2019-07-11
  Budowa obwodnicy miasta Narol 2019-08-12
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "ŁÓWCZA - KAMIENNA GÓRA" 2019-08-30
  Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Narol, ul. Młynki 2019-10-03
  Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. os. Słoneczne w Narolu 2019-10-10
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Płazów 2019-10-30
  Budowa drogi gminnej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w Narolu 2020-01-03
  Rozbudowa i przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 55/4 i 55/35 w Narolu. 2020-02-28
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącej linii elektroenergetycznej WN 110kV, obejmującej część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Chlewiska, Łukawica, Wola Wielka, Huta Złomy oraz Łówcza 2020-03-31
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny