Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia i komunikaty

Drukuj

Dział zawiera ogłoszenia i komunikaty Urzędu Miasta i Gminy Narol, w tym komunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nazwa pozycji Data
Ogłoszenia z dnia 27.11.2020r. Wojewoda Podkarpacki 2020-11-27
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2020 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBACZOWIE w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu lubaczowskiego 2020-11-18
Komunikat Starosta Lubaczowski 2020-11-06
Konkurs ofert na realizację zadania gminy 2020-11-17
Ogłoszenia z dnia 26.10.2020r. Wojewoda Podkarpacki 2020-10-28
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2020-08-17
Ogłoszenia z dnia 14.08.2020r. Wojewoda Podkarpacki 2020-08-14
Ogłaszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów należących do Gminy Narol 2020-08-11
Ogłoszenia z dnia 27.07.2020r. Wojewoda Podkarpacki 2020-07-27
Ogłoszenie z dnia 21.07.2020r. Wojewoda Podkarpacki 2020-07-21
Nabór na rachmistrzów spisowych w Gminie Narol 2020-06-15
Ogłoszenia Wojewoda Podkarpacki 2020-06-05
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowe rowu przydrożnego 2020-02-18
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowe rowu wraz z przepustami. 2020-02-14
Burmistrz Miasta i Gminy Narol Ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie sprzyjającym rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol w 2020r. 2020-02-11
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dla Gminy Narol w zakresie wykonywania zadań doradztwa technicznego w zakresie drogownictwa, branży konstrukcyjno - budowlanej oraz usług projektowych w zakresie drogownictwa 2020-01-13
Konkurs ofert na realizację zadania gminy 2019-11-26
Ogłaszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż pojazdów należących do Gminy Narol 2019-07-19
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego 2019-07-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 2019-04-11
Otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń 2019-03-12
Obwieszenie o wydanej decyzji w sprawie pozwolenia wodno prawnego obwodnica Narola 2019-04-03
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-03-14
Wyłożenie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 2019-02-11
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli - obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego. 2019-02-01
Wyłożenie uproszczonego planu urządzania lasu 2019-01-29
ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów. 2018-11-15
Obwieszczenie Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli 2019-01-09
Ogłoszenie na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Narol 2018-10-22
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020 2017-12-28
Nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z realizacją zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjającym rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol w 2018 r. 2018-02-12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukawicy i Przedszkola Samorządowego w Narolu 2018-06-22
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy. 2017-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla Lasów Miasta i Gminy Narol na lata 2018-2027 2017-11-22
Rozporządzenie NR6/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie 2018-10-18
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-06-27
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-06-27
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-03-27
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-03-24
Zmiana obwieszczenia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol. 2017-03-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol. 2017-02-15
Obwieszczenie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2017-02-02
Ogłaszenie o naborze projektów na realizację zadań poprzez dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol działające w formie stowarzyszeń, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2017-02-13
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu wspólpracy 2017 2016-10-10
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Lubaczowskiej 2016-09-30
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2016-09-13
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 - zakończenie Konsultacji 2016-05-04
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2016-03-04
Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji 2016-02-29
Wykonanie Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej dla projektu Gminy Narol pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Narolu Wsi ze zmianą sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny z niezbędną i 2016-01-19
Wykonanie Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej do projektu Gminy Narol pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Narol – etap II” 2016-01-19
Opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2016-01-18
Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu 2016-01-14
Projekt strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Narol na Lata 2015-2025 2015-12-21
Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Narol 2015-11-30
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2015-08-31
II ogłoszenie o sprzedaży autobusu Autosan 2015-06-22
Ogłoszenie o sprzedarzy autobusu AUTOSAN 2015-06-03
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu. 2015-04-07
Nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku - rok 2015 2015-02-17
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL” PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2014-12-08
Konsultacje projektu: Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-08-21
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol 2014-06-25
Ogłoszenie-nabór projektów na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol 2014-05-15
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL" PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2014-03-10
Nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2014-02-21
Zaproszenie do konsultacji projektu współpracy. 2014-01-28
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2013-08-13
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROl" PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2013-03-25
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ 2013-03-19
Ostrzeżenie metorologiczne Nr 484 2010-12-30
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 12/10 w sprawie ograniczenia uzywania wyrobów pirotechnicznych 2010-12-10
Ostrzeżenie metorologiczne Nr 119 2010-12-06
Ogłoszenie - nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2013-02-11
ZPO.6.2012 Zapytanie ofertowe Na Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu przebudowa targowiska 2012-12-27

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL"
PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU

2012-12-10
Projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2012-10-11
Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. 2012-04-17
Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2012-03-26
Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2012-02-29
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" 2012-02-20
Ogłoszenie o naborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol 2012-02-15
2011-12-06
Konsultacje Programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2011-10-13
Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2011-04-15
Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011-03-20
Ogłaszenie o naborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2011-02-24
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2011-02-08
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 2010-10-12
Ogłoszenie wyników oceny ofert w ramach Programu Integracji Społecznej 2010-08-19
Ogłoszenie o wyborze ofert na utrwalanie działań Programu Integracji Społecznej 2010-08-13
Zaproszenie do składania ofert na działania utrwalające Programu Integracji Społecznej 2010-07-27
Zaproszenie do składania ofert na realizację usług integracji społecznej 2010-07-23
Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej 2010-06-07
Zaproszenie do składania ofert Program Integracji Społecznej 2010-05-11
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL-Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-26
Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-30
Informacja dotycząca wydłużenia terminu na składanie ofert w ramach Programu Integracji Społecznej w Gminie Narol 2009-04-17
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej. 2009-03-31
Zaproszenie do składania ofert w ramach PPWOW 2008-10-27
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rudzie Różanieckiej 2008-08-08
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łukawicy 2008-08-08
Oferty rekomendowane do dofinansowania w ramach Programu Integracji Społecznej 2008-08-08
Zaproszenie do składania ofert 2008-07-04
Informacja o wyniku postępowania konkursowego 2008-03-31
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej” 2008-03-14
Sprzedaż autobusu 2008-03-10
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko pracy - referent d.s. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej 2008-03-07
Unieważnienie naboru na stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z dnia 22 lutego 2008 r. 2008-02-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy 2008-02-27
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej 2008-02-22
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2008-02-22
spredaż samochodu autobus marki Jelcz -080 2008-02-19
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny 2008-02-18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny 2008-02-01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent – ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2008-01-16
Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-12-21
Ogłaszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-11-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 2007-11-23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu 2007-11-23
Lista osób spełniających wymagania formalne na GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu. 2007-08-28
Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent – koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 2007-08-28
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kerownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-08-17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu 2007-08-09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - referenta "Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" 2007-08-07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-07-25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-07-23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-06-26
Lista osób, które zgłosiły się do naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-06-01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-05-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy – Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-28
Lista kandydatów, które zgłosiły się do naboru na stanowisko pracy - Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-07
Informacja o wyborze kandydata-na wolne stanowisko pracy referent d/s świadczeń socjalnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - referend d/s świadczeń socjalnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-22
Lista osób które zgłosiły sie do naboru na stanowisko pracy – referent d/s. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-25
Nabór na wolne stanowisko pracy – referent d/s. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy – referent d/s. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2006-09-04
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego 2019-08-12
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny