Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Rejestr instytucji kultury

Drukuj

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Narol:

  1. Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
  1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7.30-15.30) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 Dane teleadresowe instytucji kultury:
GMINNY OŚRODEK KULTURY W NAROLU
ul. Warszawska 27
37 - 610 Narol
tel. 16 732379716 7323797
e-mail: goknarol@gmail.com
www.gok.narol.pl

MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. ADAMA POLANOWSKIEGO W NAROLU
ul. Józefowska 1
37 - 610 Narol
tel. 16 631700116 6317001
e-mail: biblioteka@narol.pl

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny