Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE GMINY

Drukuj

Organami gminy są Rada Miejska w Narolu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

RADA MIEJSKA W NAROLU - jest organem stanowiącym (uchwałodawczym) oraz kontrolnym w gminie. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał. Rozstrzygnięcia podejmowane są w formie uchwał.

Rada Miejska działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy. Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady określa art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
Jako organ kontrolny gminy Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY jest organem wykonawczym gminy. Jest to organ jednoosobowy.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady gminy
2) określanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy"

Burmistrz pełni również funkcję przełożonego wobec dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest organem administracji , wydającym decyzje w sprawach indywidualnych.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny