Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Obsługa pracowników interwencyjnych

Kategoria: Obsługa pracowników interwencyjnych
Nazwa pozycji: Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
Opłata skarbowa: Bez opłat
Podstawa prawna: 1. Art.51 art.56 art.61a ust.1,oraz art.59 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U. Z 2008r Nr.69 poz 415 z póż. zm.) oraz R.M.P.i P.S. Z dnia 07 stycznia 2009r w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych.
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 5,
Termin załatwienia: Do 30 dni-rozpatrzenie podania o pracę
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
Dodatkowe informacje: Po rozpatrzeniu podania o pracę, w przypadku niewystarczajacych informacji Burmistrz Miasta i Gminy Narol może wezwać osobę zainteresowaną do uzupełnienia danych. Musi być to osoba bezrobotna zarejestrowana w P.U.P. w Lubaczowie. Jest to bardzo ważny warunek przy składaniu wniosku o organizowanie prac interwencyjnych, a tym samym zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie w ramach w/w prac.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny