Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja działalności gospodarczej

Kategoria: Ewidencja działalności gospodarczej
Nazwa pozycji: ZK.01 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Opłata skarbowa: Zgodnie z Art. 29 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpis nie podlega opłacie. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście
Podstawa prawna: art. 23 - 39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Rok 2010 Nr 220, poz. 1447 j.t . z późn. zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz.U.Nr 251, poz. 1885 z 2007 r. ost.zm. Dz.U.2009.59.489
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 7,13
Termin załatwienia: Organ gminy przekształca wniosek złożony w formie papierowej w formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia. System teleinformatyczny CEIDG informuje n
Tryb odwoławczy: Od czynności nie przysługują środki odwoławcze.
Dodatkowe informacje: Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie: 1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; 3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 4) przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. - złożenie pełnomocnictwa (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika przedsiębiorcy) podlega opłacie skarbowej 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom zwolnionym z opłaty skarbowej określonym w ustawie o opłacie skarbowej, - opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa można uiścić: - w kasie Urzędu Miasta i Gminy ul Rynek 1 Narol , - przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny