Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ewidencja działalności gospodarczej

Kategoria: Ewidencja działalności gospodarczej
Nazwa pozycji: ZK.03 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata skarbowa: Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 1) 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa , 2) 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3) 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekraczała : 1) 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wynosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 2) 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) – wynosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 3) 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wynosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: art.181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2007r. Nr 70,poz.473 z późn.zm.) Uchwały Nr 102/XIII/2004 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz Uchwały Nr 164/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych , oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071z późn.zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 7,13
Termin załatwienia: Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 37 – 700 Przemyśl ul. Borelowskiego 1 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Dodatkowe informacje: 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest przedsiębiorcy lub pełnomocnikowi (któremu zostało udzielone pełnomocnictwo przez przedsiębiorcę) 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju nr 7 Wniosek przekazywany jest Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania. Burmistrz wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii GKRPA o zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny