Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, obręb Płazów, działka nr 1597/3 o pow. 0,0365 ha.
Data publikacji: 2014-05-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk
BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży. 1. Położenie, obręb: Płazów. 2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości: • działka nr 1597/3 o pow. 0,0365 ha – cena: 3 519,00 zł 3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego. 4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 30.06.2014 r. Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27. Narol, dnia 19.05.2014 r.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny