Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu administracyjnym
Data publikacji: 2014-02-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 28 stycznia 2014 r. wpłynął wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1723R Łukawica – Bieniaszówka w km 0+000 – 1+500 i w km 2+373 – 2+503 wraz z przebudową przepustów w km 0+200 i 1+100”. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r. z późn. zm.) powyższe przedsięwzięcie zostało zaliczone do § 3 ust. 1 pkt 60 - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 1017/2 obręb Łukawica.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 03.02.2014 r. do 24.02.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wywieszone w pobliżu planowanej Inwestycji.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny