Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości budowlanej, położonej w Jędrzejówce - działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha.
Data publikacji: 2014-01-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Jędrzejówka, oznaczonej jako działka nr 369/8 o pow. 0,1638 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00026704/9, przeznaczoną pod budowę budynku mieszkalnego.

1. Opis nieruchomości: działka gruntowa położona w Jędrzejówce. Działka niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi Jędrzejówka, mające możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację z istniejących sieci na warunkach określonych przez właścicieli sieci.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 25 029,00 zł.
(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć 00/100)
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 11 lutego 2014 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, tj. „wadium na działkę nr 369/8”.
5. Wadium wynosi: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pokój nr 9.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 260,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 8 stycznia 2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny