Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: ZP-3410-XI-1-06 Droga doj.do gr. rol.Łówcza
Data publikacji: 2006-09-01
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-XI-1/06 Narol 1.09.2006 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol ul. Rynek 1

tel.(016)631 70 87

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr ewid. gruntów 1200 w miejscowości Łówcza

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:13.10.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust.1pkt.1,2,3,4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1i2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. informacje na temat wadium: Nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1 37-610 Narol pok. Nr 3 dnia 18.09.2006 r. do godz.1000

11. Termin związania ofertą:18.10.2006 r.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej: Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie prowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny