Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2013-12-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 3042/1 o pow. 0,19 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00032658/6.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w Rudzie Różanieckiej, gm. Narol. Działka niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Ukształtowanie terenu płaskie, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta. Od strony południowej działka graniczy z zabudowaną działką nr 3042/2. Od strony północnej działka w części graniczy z niezabudowaną działką nr 3042/6, a w części i od strony wschodniej graniczy z terenem zalesionym. Dojazd do działki bezpośrednio z asfaltowej drogi powiatowej, relacji Ruda Różaniecka - Susiec.
Działka nieuzbrojona, ma możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację z istniejących sieci na sąsiednich działkach, na warunkach określonych przez właścicieli sieci.

1. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach zabudowy zagrodowej.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 16 999,00 zł.
(słownie złotych: szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć).
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 9 stycznia 2014 r., z dopiskiem „wadium za działkę nr 3042/1”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
4. Wadium wynosi: 3 300,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące trzysta).
5. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.
6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 170,00 zł.
7. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
8. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
9. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
10. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 10 grudnia 2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny