Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014
Data publikacji: 2013-11-27
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Asystent Krzysztof Świętojański

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
„ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn.:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego –PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014”.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zdania w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego – PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim w roku 2014.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi ogółem 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Dotacje na przedmiotowe zadanie otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (jednym z najważniejszych kryteriów oceny jest wysokość kosztów realizacji zadania)
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu.
Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości określonej przez oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.
Warunki realizacji zadania:

 1. dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i z powrotem do miejsca zamieszkania,
 2. dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu  osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
 3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

W roku 2014 planuje się dowóz jednego dziecka.

V. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol w terminie do 20 grudnia 2013 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim w 2014 roku”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 grudnia 2013 r.
Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.
W przypadku gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Złożone oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową.
Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol, w drodze odrębnego zarządzenia Komisja Konkursowa. W przypadku negatywnej weryfikacji składający ofertę zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Oferty oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

 1. ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3;
 2. ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub organizacje wymienione w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne.
 4. uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
 5. ocenia się wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone po terminie,
 • złożone niezgodnie z wzorem,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
 • błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i gminy Narol, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol.

VII. Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego:
W roku 2009 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 500,00 zł.
W roku 2010 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 500,00 zł.
W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 700,00 zł.
W roku 2012 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 5 900,00 zł.
W roku 2013 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim przeznaczono kwotę 6 000,00 zł.

O wynikach otwartego konkursu ofert, podmioty składające oferty zostaną poinformowane indywidualnie oraz wynik otwartego konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny