Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE I PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obręb Narol
Data publikacji: 2013-11-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol, stanowiącej lokal niemieszkalny wraz z udziałem wynoszącym 17044/44773 części w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00036416/6.

1. Opis nieruchomości: lokal niemieszkalny, bez wyposażenia, obejmujący I piętro budynku, w którym na parterze funkcjonuje Bank Spółdzielczy, wraz z udziałem wynoszącym 17044/44773 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym również udział w działce nr 310 o pow. 0,0581 ha, położony w Narolu przy ul. Kościelnej 1. Nieruchomość położona w centrum Narola, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni w piwnicy budynku.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość leży w terenach usług publicznych i komercyjnych.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 411 230,00 zł
(słownie złotych: czterysta jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści 00/100)

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 16 grudnia 2013 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

Wpłacając wadium należy określić, jakiej nieruchomości dotyczy.

5. Wadium wynosi: 82 246,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1 - parter - sala konferencyjna - godz. 9.00.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 4120,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9
i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 22 listopad 2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny