Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu ZP-3410-IX-1/06
Data publikacji: 2006-08-14
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
ZP-3410-IX-1/06 Narol 14.08.2006 r. Ogłoszenie o zamówieniu 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol, 37-610 Narol ul. Rynek 1 tel.(016)631 70 87 2. Przetarg nieograniczony 3. www.bip.narol.pl 4. Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu adaptacji oraz wykonanie adaptacji budynku w celu dostosowania obiektu dla potrzeb Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. Zakres prac projektowych i budowlanych obejmuje parter budynku a w szczególności: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - przebudowa schodów zewnętrznych, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - skucie tynków i posadzek, - wykonanie nowych tynków wewnętrznych, - zamurowanie otworów oraz wykonanie nowych nadproży, - wykonanie nowej instalacji elektrycznej, - wykonanie nowej instalacji wod-kan i CO, - dostosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, - wykonanie podłóg z płytek Gres, 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 6. Termin wykonania zamówienia:15.12.2006 r. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu, oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust.1pkt.1,2,3,4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1i2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 8. informacje na temat wadium: Nie wymagane 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100% 10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1 37-610 Narol pok. Nr 3 dnia 29.08.2006 r. do godz.1000 11. Termin związania ofertą:30.09.2006 r. 12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy 13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej: Nie dotyczy 14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie prowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny