Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, obejmującym również udział w działce nr 310, obręb Narol
Data publikacji: 2013-10-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Narol – KW Nr PR1L/00036416/6.
2. Przedmiot sprzedaży, powierzchnia, cena nieruchomości:
lokal niemieszkalny usytuowany na I piętrze budynku wraz z udziałem wynoszącym 17044/44773 części w nieruchomości wspólnej, obejmującym również udział działce nr 310 o pow. 0,0581 ha – cena nieruchomości: 411 230,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży: przetargu ustny nieograniczony.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 21.11.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 10.10.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny