Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, obręb Dębiny - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha i nr 535/8 o pow. 0,3045 ha.
Data publikacji: 2013-09-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie – obręb, nr księgi wieczystej: Dębiny, KW Nr PR1L/00021611/5.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 535/5 o pow. 0,3007 ha – cena: 21 249,00 zł
• działka nr 535/6 o pow. 0,3020 ha – cena: 21 339,00 zł
• działka nr 535/8 o pow. 0,3045 ha – cena: 21 569,00 zł
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 15.10.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.


Narol, dnia 03.09.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny