Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony ZP-3410-VII-1/06
Data publikacji: 2006-07-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-VII-1/06                                                                             Narol dnia 05.07.2006 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol ,37-610 Narol ul. Rynek 1

 tel. (016) 63 17 087. fax.  (016) 63 17 104

2. Przetarg nieograniczony

3. www.bip.narol.pl

4. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrzejówka”

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu ,oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Informacja na temat wadium: nie wymagane

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%

10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy w Narolu pok. nr. 3 dnia 20.07.2006 r. do godz.1000

11. Termin związania oferta: Do dnia 20.08.2006 r.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy Ramowej: Nie dotyczy

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów z adresem strony internetowej : Nie dotyczy

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony na której będzie oprowadzona aukcja: Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny