Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości - działek budowlanych, przeznaczonych do srzedaży w trybie przetargu, obręb Jędrzejówka.
Data publikacji: 2013-07-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Jędrzejówka.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 311/4 o pow. 0,1571 ha – cena netto: 24 080,25 zł
• działka nr 311/5 o pow. 0,1569 ha – cena netto: 24 050,25 zł
• działka nr 311/6 o pow. 0,1426 ha – cena netto: 21 930,25 zł
• działka nr 311/8 o pow. 0,1841 ha – cena netto: 28 080,25 zł
• działka nr 311/9 o pow. 0,1675 ha – cena netto: 25 620,25 zł
• działka nr 311/10 o pow. 0,1413 ha – cena netto: 21 740,25 zł
• działka nr 369/6 o pow. 0,1522 ha – cena netto: 23 359,00 zł
• działka nr 369/9 o pow. 0,1123 ha – cena netto: 17 449,00 zł
• działka nr 369/10 o pow. 0,1191 ha – cena netto: 18 459,00 zł
• działki nr 1122 i nr 1123/1 o łączn. pow. 0,0874 ha – cena: 20 255,00 zł

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 311/4, 311/5, 311/6, 311/8, 311/9 i 311/10 została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 6-ciu budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 311/1 w Jędrzejówce”.

Dla nieruchomości oznaczonych jako działki nr nr: 369/6, 369/9 i 369/10 została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 369/3 w Jędrzejówce”.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 02.09.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 22.07.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny