Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Data publikacji: 2013-05-27
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze: referent -
do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu

 
Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Kościelna 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska: referent.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca w wymiarze pełnego etatu,
praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,
stanowisko pracy na I piętrze (brak windy),
obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
kontakt z klientami: bezpośredni i telefoniczny,

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych):

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

 
Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku (preferowane):

 1. 1) Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego, postępowania administracyjnego, a w szczególności znajomość:
  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.),
  Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 r., poz.1228),
  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r., poz 3 z dnia 3 stycznia 2013 r.),
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 959),
  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 ze zm.),
  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
  Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 7 marca 2012 r., poz. 250),
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010r. w sprawie opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz.1234),
 2. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się pakietem Open Office,
 3. preferowane posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku prawo, administracja, zarządzanie,
 4. dyspozycyjność,
 5. samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 6. sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
 7. komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi,
 8. umiejętność planowania, ustalania priorytetów działań i szybkiego podejmowania decyzji,
 9. umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie, weryfikacja i rejestrowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 3. przygotowanie i opracowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. przygotowywanie i opracowywanie innych pism z zakresu prowadzonych postępowań oraz prowadzenie korespondencji Ośrodka,
 5. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w przypadku bezskuteczności egzekucji,
 6. przekazywanie danych do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
 7. przekazywanie do centralnego rejestru dłużników alimentacyjnych informacji o zaspokojeniu przez dłużników należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 8. prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sporządzanie w tych sprawach projektów stosownych decyzji administracyjnych,
 9. przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych obejmujących należności wynikające z decyzji w sprawie: zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 10. prowadzenie postępowań w zakresie umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności dłużników alimentacyjnych oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów stosownych decyzji administracyjnych,
 11. sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innej dokumentacji związanej z wpłatą świadczeń,
 12. bieżąca rejestracja wniosków, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 13. sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdawczości oraz innych zestawień i wykazów w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 14. bieżąca kontrola i przekazywanie informacji o osobach, które pobierają świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 15. prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji, przygotowanie dokumentów do przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 16. współpraca z ZUS, Urzędem Skarbowym, z pracodawcami, Sądem oraz innymi instytucjami,
 17. wprowadzanie do bazy danych wniosków i innych informacji z zakresu prowadzonych spraw,
 18. obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków, bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 19. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 20. inne sprawy, doraźnie zlecone przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, które wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,
 4. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie: bip.narol.pl)
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Kościelna 1, 37-610 Narol – u kierownika lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta” - w terminie do dnia 10.06.2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
I etap weryfikacji
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.
Komisja oceniająca przeprowadzi w tym etapie wstępną weryfikację. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (kandydatką), podczas której sprawdzona zostanie przydatność do pracy na stanowisku. Podczas rozmowy sprawdzającej Komisja zadawać będzie pytania z ustaw i rozporządzeń wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Osobą wyłonioną w drodze naboru będzie kandydat (kandydatka), który uzyska największą ilość punktów z obu etapów postępowania.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu.

Informacje dodatkowe:
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informuje się, że w miesiącu kwietniu 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Narolu

Monika Rybka
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny