Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. geodezyjnego podziału działek
Data publikacji: 2013-05-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Narol zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Płazów, gm. Narol, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów jako działki:

• nr 1915/2 o powierzchni 2,9647 ha (podział na 2 działki);
• nr 471/2 o powierzchni 0,8986 ha (podział na 5 działki);
• nr 1394 o powierzchni 1,1218 ha (podział na 9 działki);
• nr 1615 o powierzchni 0,0543 ha (podział na 3 działki);
• nr 1540/2 o powierzchni 2,0192 ha (podział na 8 działki);
• nr 1631/3 o powierzchni 3,4022 ha (podział na 3 działki);
• nr 1604/5 o powierzchni 0,1565 ha (podział na 2 działki);
• nr 487/7 o powierzchni 0,3864 ha (podział na 3 działki),
zgodnie z załącznikami graficznymi.

Celem podziałów jest wydzielenie terenu dogrodzonego przez właścicieli poszczególnych działek budowlanych.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie najniższa cena brutto. Termin realizacji zadania: 3-y miesiące od daty podpisania umowy.             

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim w sposób czytelny. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku. Stawki VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana. Podpisy winny być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zapytania można uzyskać pod nr tel. 16 631 70 87 wew. 27.

Oferty proszę składać na adres e-mail: urzad@narol.pl lub do Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w terminie do dnia 07.06.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny