Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, oznaczonych jako: część działki nr 521 - pow. 0,85 ha, część działki nr 787 - pow. 1,65 ha i część działki nr 843/1 - pow. 0,50 ha, położonych w Hucie Różanieckiej
Data publikacji: 2013-03-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

                                                                                                                              Narol, dnia 26.03.2013 r.
GG.6845.2.2013

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, oznaczonych jako: część działki nr 521 - pow. 0,85 ha, część działki nr 787 - pow. 1,65 ha i część działki nr 843/1 - pow. 0,50 ha, położonych w Hucie Różanieckiej
– księga wieczysta Nr PR1L/00031176/6.

1. Opis przedmiotu przetargu

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość stanowi grunt rolny, będący własnością Gminy Narol, przeznaczony do użytkowania rolniczego – pastwisko. Kształt działek jest nieregularny. Działki nr 521 i nr 787 posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, natomiast działka nr 843/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2013 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10:
• dla części nieruchomości o nr 521 i nr 787 - godz. 10.00
• dla części nieruchomości o nr 843/1 - godz. 11.00
3. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:
- dla części nieruchomości o nr 521 i nr 787 - 375,00 zł (słownie zł: trzysta siedemdziesiąt pięć)
- dla części nieruchomości o nr 843/1 - 75,00 zł (słownie zł: siedemdziesiąt pięć)
4. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% wywoławczej wysokości rocznego czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 10,00 zł.
5. Wymagane wadium wynosi:
• dla części nieruchomości o nr 521 i nr 787 - 75,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć)
• dla części nieruchomości o nr 843/1 - 15,00 zł (słownie złotych: piętnaście)
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym Narol Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 23 kwietnia 2013 r., z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr …….”.
Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

6. Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony do 31 grudnia 2017 r.
7. Wadium wniesione przez osoby, które nie wygrają przetargu zwrócone zostanie (po podaniu nr konta) nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium osoby, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba która wygra przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do spisania umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
8. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu. Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, bez wznawiania granic i pomiaru powierzchni.
9. Dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania należnego podatku gruntowego w wysokości ustalonej przez organ podatkowy.
10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 086 wew. 27.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny