Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Drukuj
Grupa: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Nazwa pozycji: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Narolu
Data publikacji: 2013-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ul. Graniczna 11, 37-610 Narol
tel. 016 631 93 23
e-mail: zeasnarol@op.pl

 godziny pracy: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Narolu jest jednostką budżetową Gminy Narol realizującą zadania w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i finansowo-kasowej gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Zespół obejmuje swoją działalnością publiczne gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne na terenie miasta i gminy Narol, świetlice szkolne, stołówki z dowożeniem prowadzone przez Gminę.

Bezpośredni nadzór nad działalnością GCUW sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 • obsługa finansowo-kasowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
 • obsługa spraw administracyjno-gospodarczych, zaopatrzenie hurtowe oraz obsługa remontów placówek,
 • rozliczenie i inwentaryzacja składników majątkowych stanowiących mienie placówek,
 • planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych poszczególnych placówek i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.,
 • opracowanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty i wychowania dla obsługiwanych placówek przy współpracy z nimi, a także organizowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planie,
 • tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych obsługą Zespołu,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • organizacja dowozu uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,
 • wykonywanie innych przewozów na potrzeby obsługiwanych jednostek i zleconych przez organ prowadzący,
 • prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty,
 • prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach zawartych porozumień z dyrektorem placówki,
 • prowadzenie obsługi organizacyjno-finansowej spraw w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Narol, przyznawanej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym i składek ubezpieczeniowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • przygotowanie wniosków do ZUS w związku z przyjęciem pracowników obsługiwanych szkół i placówek oświatowych na emeryturę i rentę,
 • prowadzenie innych spraw zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie udzielonych upoważnień, a szczególności wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • sporządzenie okresowych analiz realizacji budżetu obsługiwanych jednostek oraz przedkładanie Burmistrzowi informacji o stopniu wykorzystania środków budżetowych, oraz ewentualnych wniosków o dokonaniu zmian w budżecie,
 • sporządzenie okresowych analiz realizacji budżetu obsługiwanych jednostek oraz przedkładanie Burmistrzowi informacji o stopniu wykorzystania środków budżetowych, oraz ewentualnych wniosków o dokonaniu zmian w budżecie.
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny