Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Drukuj
Grupa: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Nazwa pozycji: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data publikacji: 2013-03-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ul. Józefowska 1
37-610 Narol

Telefon:(16) 631-70-32
e-mail: mgops@narol.pl
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku - do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
 
Zadania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu określa statut, ustawy oraz akty wykonawcze do ustaw.
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające,  w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202),
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 163),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 114 ),
 • Ustawy z dnia 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, ze zm.),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawy z dnia z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • Uchwał Rady Miejskiej w Narolu i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

Ośrodek jest samodzielną jednostkę organizacyjną Gminy Narol utworzoną do realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Obszarem działalności Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest Miasto i Gmina Narol. Ośrodek jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych, podstawę jego gospodarki stanowi roczny plan finansowy, sporządzony w oparciu o przyznane środki na realizację zadań zleconych i własnych.

Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy, pracodawcami oraz osobami fizycznymi.

Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności należy:

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa,
 • udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne),
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenie wychowawcze (Program "Rodzina 500 plus").


Pozostała działalność Ośrodka:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu realizuje Wieloletni programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na podstawie uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia (Dz.U. z 2013 r., poz. 1024).
  Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
  Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
  • wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
  • poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
  • poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
 • Karta Dużej Rodziny.
  Sprawy z tego zakresu reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014, poz. 1863).
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny