Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu (projekt wod)
Data publikacji: 2006-03-17
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-IV-1/06

Narol 17.03.2006 r.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Narol

37-610 Narol, woj. Podkarpackie

Tel. (016) 6317087 Fax. (016)6317104

 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Wykonanie projektu wodociągu w miejscowości Wola Wielka Gmina Narol”. CPV 74142120-3
 2. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2006 r.
 3. z
 4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać : w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 11
 5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
  Adolf Adamek pok. nr 11
  Fax (016) 6317104
  Godziny , w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1300
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ, oraz art.22 ustawy PZP i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, warunki dodatkowe:

- aktualny odpisz właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawniania, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Narol pok. nr 3 w terminie do dnia 03.04.2006 r. r. do godz.1000
 2. Termin i miejsce otwarcia ofert dnia 03.04.2006 r. godz. 1030
 3. Termin związania ofertą 30 dni tj. do dnia 04.05.2006 r.
 4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie ( w %)

Cena(koszt) 100%

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny