Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Hucie Różanieckiej
Data publikacji: 2013-01-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

 BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Hucie Różanieckiej, objętych księgą wieczystą Nr PR1L/00031176/6, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy, jako działki rolne.

1. Działka nr 521 o pow. 5,22 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 0,85 ha.
2. Działka nr 787 o pow. 3,20 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 1,65 ha.
3. Działka nr 843/1 o pow. 3,84 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości, tj. niewydzieloną działkę o powierzchni 0,50 ha.
4. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi nie mniej niż 150,00 zł za 1 ha.
5. Okres dzierżawy do 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 18.01.2013 r. do dnia 07.02.2013 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 06.02.2013 r..

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 17.01.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny