Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Data publikacji: 2013-01-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego
Szkół w Narolu
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  stanowisko
referent ds. administracyjno-finansowych


1) NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Miejsko – Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Narolu, ul. Graniczna 11, 37 – 610 Narol

2) WYMAGANIA NIEZBĘDNE
a)  obywatelstwo polskie,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)  wykształcenie wyższe,
d) brak skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

3) WYMAGANIA DODATKOWE
a) umiejętność obsługi komputera wraz ze sprawnym poruszaniem się w środowisku internetowym,
b) wykształcenie kierunkowe związane z pracą na stanowisku (administracja publiczna, zarządzanie, rachunkowość, ekonomia),
c) doświadczenie związane z pracą na w/w stanowisku,
d) znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

3.a) WYMAGANE CECHY OSOBOWE
a) umiejętność podejmowania decyzji,
b) opanowanie,
c) uczciwość,
d) kreatywność,
e) dyspozycyjność,
f) komunikatywność,
g) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

4) ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
a) sprawy administracyjno-biurowe,
b) pomoc w sprawach finansowo-księgowych,
c) naliczanie wynagrodzeń,
d) inne sprawy związane z administracją szkół zlecone przez dyrektora jednostki.

4.a) INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU
Praca odbywała się będzie w budynku administracyjnym Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu. Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.

4.b) INFORMACJA, CZY W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE, W ROZUMIENIU PRZEPSIÓW O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYNOSI CO NAJMNIEJ 6%
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekracza 6%.

5) WYMAGANE DOKUMENTY
a) życiorys (Curriculum Vitae),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
d) dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),
e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6) TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 21 stycznia 2013 roku w sekretariacie Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Narolu, mieszczącego się przy ul. Granicznej 11, 37-610 Narol. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjno-finansowych”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu.

7) DODATKOWE INFORMACJE
a) aplikacje złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
b) konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora jednostki przeprowadzająca rozmowę z kandydatami,
d) informacja o wyniku naboru ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce,
e) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie,
g) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.
 

Dyrektor
MGZEAS w Narolu
Stanisław Rysiowski
 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny