Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2012-12-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie,
przy ul. Sikorskiego 3, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1572, zabudowanej budynkiem komunalnym, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1. Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności usługowo-handlowej
    o pow. 60,0 m²
2. Wysokość miesięcznego czynszu najmu – 4 zł/m²-netto
3. Okres najmu do lat 3.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 20.12.2012 r. do 09.01.2013 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu .

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 09-01-2013 r.


Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 20.12.2012 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny