Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Łada Niva
Data publikacji: 2006-02-09
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Urząd Miasta i Gminy Narol

Ul. Rynek 1

37-610 Narol

 

II INFORMACJA O SPRZEDAŻY SAMOCHODU ZAKWALIFIKOWANEGO JAKO MAJĄTEK ZBĘDNY UMiG Narol

 

Urząd Miasta i Gminy Narol przeznaczył do sprzedaży następujący składnik majątku ruchomego: samochód ciężarowo- terenowy marki „Łada Niwa”- 1.6i 2121

 

1.                  Informacje techniczne:

·          pojemność silnika                           1578 cm³

·          rok produkcji:                                           1993

·          przebieg:                                       185809 km

·          kolor:                                                        czerwony

2.                   Pojazd można obejrzeć w obecności pracownika UMiG Narol w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 0166317087, 0606640739).

3.                   Cena zakupu: 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

4.                   Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Łada Niwa – oferta” należy składać do dnia 23 lutego 2006 roku do godz. 13.30, w siedzibie w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1, w sekretariacie pok. nr 3.

5.                   W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. Nr 191, poz. 1957).

6.                   Warunkiem przystąpienia do aukcji będzie wniesienie wadium w wysokości 100,00 zł do godz. 13.00 w kasie Urzędu Miasta i Gminy Narol w postaci gotówki do dnia 23 lutego  2006 roku.

7.                   Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone w poczet ceny, a pozostałe wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji z zastrzeżeniem, że wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

a) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b) uczestnik aukcji, który wygrał aukcję, uchyli się od zawarcia umowy.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia nabycia. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Urząd Miasta i Gminy Narol zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

Narol, 9 lutego 2006 r.

Z up. Burmistrza

 

Jarosław Grechuta

Sekretarz MiG Narol

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny