Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
Data publikacji: 2012-11-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.10.2012                                                                   Narol., dnia 23.11.2012 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 21 listopada 2012 r. na wniosek Pana Krzysztofa Sławińskiego zam. ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin działającego z pełnomocnictwa Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol zostało wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej w Leśnictwie Maziarnia w km 0+000 – 4+937”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Planowana do wykonania droga będzie przebiegać przez działki nr ew. 3221/2, 3183, 3184, 3199, 3211, 3210, 3209, 3288, 3290 i 3284 obręb Ruda Różaniecka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni to jest od dnia 12 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane społeczeństwu do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol.

                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                      Daniel LOBER
                                                                                         SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny