Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki nr 498/1 o pow. 0,15 ha, położonej w Płazowie.
Data publikacji: 2012-11-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 498/1 o pow. 0, 15 ha.

  1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Płazowie, gm. Narol. Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokąta, sąsiaduje od strony wschodniej z zabudową siedliskową wsi. Od północy i południa graniczy z działkami niezabudowanymi. Od strony zachodniej działka przylega do drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej. Tereny siedliskowe wsi Płazów uzbrojone są w sieć energii elektrycznej niskiego napięcia i sieć wodociągu wiejskiego. Działka porośnięta samosiewem młodnika kilkunastoletniego młodnika drzew liściastych brzozy i dębiny oraz iglastych – sosny. Drzewostan bez asortymentów o wartości użytkowej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach pod zabudowę zagrodową.
3. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 10 469,00 zł.
(słownie złotych: dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 28 listopada 2012 r., z dopiskiem „wadium za działkę nr 498/1”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
5. Wadium wynosi: 3 500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 4 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 110,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 086 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 2 listopad 2012 r.
                    

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny