Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie przetargu na sprzedaż 3-ch działek pod budowę garaży w Narolu, przy ul. Jana III Sobieskiego
Data publikacji: 2012-09-25
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Narol, przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonych jako działki nr 2311/3 o pow. 0,0054 ha, nr 2311/8 o pow. 0,0040 ha i nr 2311/9 o pow. 0,0037 ha, objęte księgą wieczystą Nr PR1L/00027109/5, przeznaczone pod budowę garaży.

1. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone w Narolu przy Osiedlu Jana III Sobieskiego. Teren płaski, od strony południowej działki przylegają bezpośrednio do drogi gminnej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 10-ciu garaży na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2311 w Narolu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1). dla działki oznaczonej nr 2311/3 – 1 426,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć)
2). dla działki oznaczonej nr 2311/8 – 1 105,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc sto pięć)
3). dla działki oznaczonej nr 2311/9 – 1 036,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzydzieści sześć)
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 24 października 2012 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, np. „wadium na działkę nr 2311/3”.
5. Wadium wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/3 – 280,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/8 – 220,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/9 – 210,00 zł.
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/3 – o godz. 11.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/8 – o godz. 12.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/9 – o godz. 13.00
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 086 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 25 wrzesień 2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny