Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu bez przetargu
Data publikacji: 2012-09-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL


działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiące mienie komunalne
Gminy Narol z przeznaczeniem do najmu .

 

 

1. Położenie nieruchomości: Dębiny, nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów jako działka nr 295/1 ,o pow. 0,56 ha zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej o pow. zabudowy 450 m², stanowiące mienie komunalne Gminy Narol z przeznaczeniem na utworzenie schroniska młodzieżowego przez  Fundację ,, Polskie Gniazdo" we Wrocławiu.

2.Okres najmu do 10 lat.

3.Forma najmu: bez przetargu - Uchwały Nr 178/XXI/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat przez Fundację ,, Polskie Gniazdo” we Wrocławiu nieruchomości mienia komunalnego .

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 07.09. 2012 r. do 27.09. 2012 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

 


Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia .07-09-2012r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny