Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Data publikacji: 2006-01-18
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt10 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi  zmianami) art. 4 ust.1 okt14, art.11 ust.1 pkt 2 i ust 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz873 z późniejszymi zmianami) oraz art.5 ust.4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81 ,poz889 z późniejszymi zmianami)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

Ogłasza konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

 

 

- zadanie nr 1 – Działalność  szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy  Miejskim Klubie Sportowym  „ROZTOCZE” Narol.

- zadanie nr 2 – Działalność  szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy  Ludowym Klubie Sportowym „ROZTOCZE” Ruda Różaniecka .

- zadanie nr 3– Działalność  szkoleniowa młodzieży z terenu Gminy Narol w piłce nożnej przy  Ludowym Klubie Sportowym „LEŚNIK” Płazów.

 

  1. Zakres zadania:

a)      organizacja zajęć sportowych,

b)      organizacja zawodów i rozgrywek rekreacyjno- sportowych,

c)      zajęcia i treningi prowadzone przez uprawnionych instruktorów lub trenerów.

 

  1. Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:

a)        opłaty instruktorów i trenerów prowadzących szkolenia,

b)        diety dla zawodników ,

c)         przewóz zawodników,

d)        ubezpieczenia zawodników , opłaty regulaminowe,

e)        zakup materiałów , artykułów spożywczych ,sprzętu sportowego,

f)         opłaty za sędziowanie,

g)        utrzymanie obiektów sportowych.

 

I.                   Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

II.                Wysokość kwoty przeznaczonej 2006 roku na realizacje zadań przez podmioty wyłonione w konkursie ofert wynosi:

 

1.       Zadanie nr 1 – 21.000,00

2.       Zadanie nr 2  - 14.000,00

3.       Zadanie nr 3 –   9.500,00

 

 

 

 

 

III.             Zasady przyznania dotacji

 

Złożenie oferty realizacji zadania zawierającej:

1.       szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego przedsięwzięcia,

2.       termin i miejsce realizacji zadania,

3.       kalkulację przewidzianych kosztów jego realizacji,

4.       proponowaną wielkość dotacji,

5.       informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6.       informację o posiadanych zasobach kadrowych rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

7.       kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wpisu lub zaświadczenia właściwego organu rejestrowego, do którego organizacje zostały wpisane oraz statutu,

8.       oświadczenie osób reprezentujących wnioskodawcę o nie prowadzeniu działań przez wnioskodawcę w celu osiągnięcia zysku.

 

IV.              Ofertę należy złożyć na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 października 2003 r.( Dz. U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1981)

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 20 luty 2006 r. do godz. 1000

Miejsce składania ofert: Pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1 37-610 Narol

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  z oznaczeniem nazwy zadania.

 

V.                 Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2006 r.

2.       Tryb oceny ofert:

      Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol, która:

1)      stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,

2)      otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów, które je złożyły,

3)      ustala, czy oferty spełniają warunki określone w pkt III ogłoszenia,

4)      odrzuca oferty, które nie zawierają danych określonych w pkt III ogłoszenia,

5)      analizuje merytoryczną zawartość ofert i ocenia możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

6)      ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

7)      uwzględnia wysokość środków publicznych, jaką trzeba zaangażować do realizacji zadania wg poszczególnych ofert,

8)      analizuje sposób wywiązania się z umów i porozumień zawartych pomiędzy Gminą  a podmiotami składającymi oferty w ciągu ostatnich trzech lat oraz dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą,

9)      w zależności od przedmiotu konkursu wyłania jednego lub kilku realizatorów zadania Gminy, którzy złożyli ofertę najkorzystniejszą  lub unieważnia konkurs, gdy żadna z ofert nie spełnia wymogów zamawiającego.

 

 

 

 

 

VI.              Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

 

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie brała pod uwagę:

1)     zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,

2)     wartość merytoryczną projektu,

3)     koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

4)     staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień związanych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

5)     dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.

 Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie złożona zostanie tylko jedna oferta.

VII.           Informacje o zrealizowanych w  roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,

            tym udzielonych dotacji.

 

1)      w roku ogłoszenia konkursu – 0

2)      w roku poprzednim tj. 2005 Łącznie - 43 000,00 zł

 

 

 

 

 

Narol 18 stycznia 2006 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny