Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie Zawiadonienie w sparwie wydanej decuzji o środoiskowych uwarunkowniach "Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie"
Data publikacji: 2012-09-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-8/09                                                                      Narol, dnia 31 sierpnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Inwestora Pana Stanisław Gruszeckiego zam. Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławskiego 26, 55-040 Kobierzyce reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Łucję Sochacką zam. ul. Wybrzeży Ojca Św. JP II 86/38; 37-700 Przemyśl, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji złóż wapienia w Płazowie, Gm. Narol, powiat lubaczowski”;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 31 sierpnia 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacji złóż wapienia w Płazowie, gm. Narol, powiat lubaczowski”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie od 04.09.2012 r. do 25.09.2012 r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                            Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny