Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki położone w Narolu przy ul. Jana III Sobieskiego, przeznaczone pod garaże
Data publikacji: 2012-08-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie, obręb: Narol, ul. Jana III Sobieskiego.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 2311/3 o pow. 0,0054 ha – cena netto: 1 426,00 zł;
• działka nr 2311/8 o pow. 0,0040 ha – cena netto: 1 105,00 zł;
• działka nr 2311/9 o pow. 0,0037 ha – cena netto: 1 036,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 10-ciu garaży na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2311 w Narolu”.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 18.09.2012 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 07.08.2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny