Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: O B W I E S Z C Z E N I E o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
Data publikacji: 2012-06-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.1.2012                                                                         Narol, dnia 29.06.2012 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o złożonym raporcie oddziaływania na środowisko oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamia,

że w dniu 27 czerwca 2012 r. został złożony raportem oddziaływania na środowisko przez Inwestora czyli Nadleśnictwo Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie drogi leśnej w leśnictwie Płazów w km 0+000 – 8+800”. ” W karcie informacyjnej opracowanej dla powyższego przedsięwzięcia, planowana inwestycja miała polegać na budowie drogi asfaltowej, jednak Inwestor ze względów technicznych zadecydował, że lepsza będzie nawierzchnia tłuczniowa i taka nawierzchnia została opisana w Raporcie.
Planowana do wykonania droga będzie przebiegać przez działki należące do Skarbu Państwa w Zarządzie Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Narol oraz przez działki stanowiące własność Gminy. Zakres raportu obejmował będzie następujące nieruchomości zlokalizowane na terenie Gminy Narol, obręb ew. Płazów, nr działki: 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2151, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2153/4, 2155/1, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157/1, 2166/1, 2167/1, 2168/1, 2168/2, 2165/1, 2152/2, 2153/3, 2154/2, 2154/3, 2155/2, 2175, oraz obręb ew. Ruda Różaniecka, nr ewidencyjne: 3195, 3196, 3208, 3209. Działki stanowiące własność Gminy Narol obręb ew. Płazów: 34/3, 10/1, 43, 392. Zakres inwestycji powiększono o działki ew. nr 2211, 2154/3, 2156/4, 2167/2 obręb Płazów oraz działkę będącą własnością Gminy Narol o nr ew. 36.
Z raportem oddziaływania na środowisko dot. planowanego przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol w pokoju nr 12 w godz. od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku, w ciągu 21 dni to jest w dniach od 03.07.2012 do 24.07.2012 r.
Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.
Obwieszczenie o złożonym raporcie podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1,
2. na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Płazów i Ruda Różaniecka,
3. na stronie internetowej http://bip.narol.pl/.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                        Z up. BURMISTRZA
                                                                                      mgr. Daniel LONBER
                                                                                             SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny