Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie - zawiadomie o wydanym postanowieniu
Data publikacji: 2012-02-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.8.20111                                                                        Narol, dnia 28.02.20212 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na “Realizacji budowy wzorcowego centrum termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej na terenie istniejącego składowiska w Narolu” na wniosek EKO ENERGY INVEST Sp. z o.o., al. Kijowska 24/87, 30-079 Kraków Burmistrz Miasta i Gminy Narol wydał:
I. Postanowienie znak: ROŚ.6220.8.2011 z dnia 28.02.2012 r. w sprawie ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Realizacji budowy wzorcowego centrum termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii elektrycznej na terenie istniejącego składowiska w Narolu”. Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie
II. Postanowienie znak: ROŚ.6220.82011 z dnia 28.02.2012 r. o zawieszeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na powyższe wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie

Z treścią wydanych postanowień oraz z zebraną w sprawie dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro w godzinach: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30 w terminie od 01.03.2012 r. do 21.03.2012 r. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia".

                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                          Stanisław WOŚ

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny