Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie - zawiadomiemie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody nas realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej w Leśnictwie Płazów w km 0+000 - 8+800.
Data publikacji: 2012-02-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.1.2012                                                                      Narol, dnia 22 lutego 2012 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 22 lutego 2012 r. z wniosku Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej w leśnictwie Płazów w km 0+000 – 8+800”. ”. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r. z późn. zm.) powyższe przedsięwzięcie zostało zaliczone do § 3 ust. 1 pkt 60 - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Planowana do wykonania droga będzie przebiegać przez działki należące do Skarbu Państwa oraz przez działki stanowiące własność Gminy. Zarządcą działek należących do Skarbu Państwa jest Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Narol. Działki te zlokalizowane są w Gminie Narol, obręb ew. Płazów, nr ewidencyjne: 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2151, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2153/4, 2155/1, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157/1, 2166/1, 2167/1, 2168/1, 2168/2, 2165/1, 2152/2, 2153/3, 2154/2, 2154/3, 2155/2, 2175 oraz obręb ew. Ruda Różaniecka, nr ewidencyjne: 3195, 3196, 3208, 3209. Działki stanowiące własność Gminy Narol to: 34/3, 10/1, 43, 392, 399, 400, 402 J

ednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni to jest od dnia 24 luty 2012 r. do 15 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol. 

                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                  Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny