Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

Drukuj
Grupa: PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej"
Data publikacji: 2012-02-20
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” działającej na terenie gmin: Cieszanów, Horyniec-Zdrój, Narol

Termin składania wniosków: od 5 marca 2012 r. do 19 marca 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy
Działania „Serce Roztocza” ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów.
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
www.podkarpackie.eu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz
na stronie Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” pod adresem: www.serceroztocza.pl
zamieszczone są:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  • kryteria zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, lokalnymi kryteriami wyboru
  • operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w tym z kryterium uzasadniającym realizację operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Limit dostępnych środków na operacje w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” w 2012 r. wynosi 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy zł).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:
Operacja kwalifikuje się do dofinansowania jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym, jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała minimum 7 punktów i spełnia kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie biura Lokalnej Grupy
Działania „Serce Roztocza” , ul. Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów, w godz. 7:00 do 15:00 oraz pod numerem telefonu 16 6311134 lub 530 725 795.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny