Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol
Data publikacji: 2012-02-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Seweryn Żukowicz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

ogłasza nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na realizację zadania przeznacza się w roku 2012 kwotę ogółem 90 000 zł.

Dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie projektu (projektów) służącego realizacji celu publicznego, jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

Dotacja, o której mowa wyżej może być przyznana pod warunkiem, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowywane wydatki z tytułu:
1) wydatków majątkowych,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
4) koszty noclegów i wyżywienia (z wyjątkiem napojów) w trakcie treningów i zawodów,
5) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.

Formą wypłaty dotacji z budżetu gminy Narol będzie przekazanie klubowi sportowemu środków na dofinansowanie kosztów projektu na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Organem przyznającym dotację na projekt jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Dopuszcza się unieważnienie naboru projektów przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol lub odstąpienie od zawarcia umowy wskutek:
1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku (wniosków) lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol do dnia 7 marca 2012 r. do godz. 15.30.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu, określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 339/XLIX/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie określenia warunków trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Narol (do pobrania ze strony internetowej razem z ogłoszeniem).

Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru potwierdzony za zgodność z oryginałem,
2) Statut – potwierdzony za zgodność z oryginałem,
3) informacje o rachunku bankowym, na który ma być przekazana dotacja,
4) informację o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w tym podpisywania umów,

Wnioski złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota dotacji przyznanej może być niższa od wnioskowanej.

W celu rozpatrzenia złożonych wniosków Burmistrz powoła komisję ds. rozpatrzenia wniosków.

Z klubem sportowym, któremu zostanie przyznana dotacja będzie zawarta umowa o realizację projektu służącego rozwojowi sportu, która określi w szczególności:
1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację będą przekazane środki z dotacji,
2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 30 listopada 2012 r.,
3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny