Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanej decyzji dla pzredsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza – Huta Złomy w km 2+250 – 6+290
Data publikacji: 2012-02-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.7.2011                                                          Narol, dnia 10 luty 2012 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Zarząd Dróg w Lubaczowie, ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza – Huta Złomy w km 2+250 – 6+290 uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r.”;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


że, w dniu 10 lutego 2012 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza – Huta Złomy w km 2+250 – 6+290 uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r.”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie od 14.02.2012r. do 05.03.2012r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

                                                                                        BURMISTRZ
                                                                                      Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny