Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy
Data publikacji: 2012-01-31
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś


OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowy

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Kościelna 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska: księgowy - w wymiarze 1/2 etatu.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: (zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych):

 1. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (osoby posiadające średnie wykształcenie muszą posiadać co najmniej dwuletni staż pracy),
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego,
 4.  niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:

 1. dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 2. dobra znajomość ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
 3. dobra znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
 4. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz sprawne posługiwanie się pakietem Open Office,
 5. preferowane posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku rachunkowość, ekonomia, finanse,
 6. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy,
 7. doświadczenie w pracy w księgowości,
 8. dyspozycyjność,
 9. samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,
 10. sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
 11.  umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 2. Przyjmowanie, kompletowanie i przygotowanie do realizacji rachunków (faktur) gotówkowych i bezgotówkowych (podjęcia, przelewy) oraz prowadzenie rejestru rachunków i faktur,
 3. Pomoc przy prowadzeniu urządzeń księgowych w systemie komputerowym, łącznie z dekretowaniem, łącznie z dekretowaniem dokumentów,
 4. Analiza i weryfikacja stanów kont oraz uzgadnianie obrotów i sald na kontach,
 5. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 6. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ZUS,
 8. Prowadzenie spraw płacowych (sporządzanie list płac i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników), zgodnie z umowami i przepisami z tego zakresu,
 9. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 10. Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rzeczowym wykazem akt,
 11. Prowadzenie ilościowej ewidencji wyposażenia,
 12. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych,
 13. Prowadzenie kartotek materiałowych,
 14. Inne sprawy, doraźnie zlecone przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, które z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych należą do kompetencji księgowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),

 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Kościelna 1, 37-610 Narol –  u kierownika lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy” w terminie do dnia 15.02.2012 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje:
I etap weryfikacji
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych                w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.
Komisja oceniająca przeprowadzi w tym etapie wstępną weryfikację. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
 
II etap weryfikacji
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem (kandydatką), podczas której sprawdzona zostanie przydatność do pracy na stanowisku. Podczas rozmowy sprawdzającej komisja zadawać będzie pytania m.in. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Osobą wyłonioną w drodze naboru będzie kandydat (kandydatka), który uzyska największą ilość punktów z obu etapów postępowania.
Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narolu.
 

Informacja dodatkowa:
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Narolu
Monika Rybka

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny