Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszcenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiat
Data publikacji: 2012-01-20
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.7.2011                                                       Narol, dnia 19 stycznia 2012 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
o wydanym postanowieniu

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1641R Lipsko - Huta Złomy w km 0+000 – 1+000 oraz drogi powiatowej Nr 1641R Łówcza – Huta Złomy w km 2+250 – 6+290 uszkodzonych podczas powodzi w 2010 r.”, z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 31, 37-600 Lubaczów wydane zostało postanowienie znak: ROŚ.6220.7.2011 z dnia 19.01.2012 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją przed wydaniem decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie do 06.02. 2012r.

Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie. Możliwość zaskarżenia istnieje w trybie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 142 Kpa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji.

 

                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                            Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny