Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
Data publikacji: 2011-12-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

                                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości -lokale użytkowe,
stanowiące własnąść Gminy Narol, przeznaczone do najmu.


1.Lokale przeznaczone na sklepy spożywczo- przemysłowe , użytkowane przez Gminną Spółdzielnię ,,SCh" w Narolu :
                           w Hucie Złomy o pow. 42,00 m²
                           w Kadłubiskach o pow. 52,37 m²
                           w Narolu Wsi o pow. 55 m²
2.Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00zł/m²-netto
3.Okres najmu do 3 lat
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r. oraz
do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.12.2011r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 09.12.2011 r.

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej  i Płazowie, stanowiących własność Gminy Narol,
przeznaczonych  do najmu, jako lokale użytkowe.


1.Lokale przeznaczone na działalność z zakresu ochrony zdrowia, użytkowane przez
Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z o.o. w Lubaczowie:
                              Ruda Różaniecka - pow. użyt. 300,00 m²;
                              Płazów – pow. użyt. 110,43 m² wraz z kotłownią o pow. użyt.19,20 ²m
2.Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 2,00zł/m²-netto
3.Okres najmu do 3 lat
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r. oraz
do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.12.2011r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

Narol, dnia 09.12.2011 r.

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej,
, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 2171 ,
zabudowanej budynkiem świetlicy, stanowiącej własność Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1.Lokal przeznaczony na sklep spożywczo- przemysłowy , użytkowany przez Pana Jerzego Ważnego:
                w Rudzie Różanieckiej o pow. 48,0 m²
2.Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00zł/m²-netto
3.Okres najmu do 3 lat
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 09.12.2011 r. do 29.12.2011 r. oraz
do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.12.2011r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 09.12.2011 r.


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny