Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
Data publikacji: 2011-12-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

  ROŚ.6220.6.2011                                                                Narol, dnia 22.11.2011 r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Nadleśnictwa Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+000 – 0+980”;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że, w dniu 22 listopada 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+000 – 0+980” Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie od 25.11.2011r. do 15.12.2011r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój.

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                      Stanisłąw Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny