Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu - 4-y działki budowlane, położone w Narolu
Data publikacji: 2011-11-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, numer księgi wieczystej: Narol – KW Nr PR1L/00027109/5.

2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 639/5 o pow. 0,1294 ha – cena netto: 28 912,00 zł;
• działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha – cena netto: 32 841,00 zł;
• działka nr 639/7 o pow. 0,1369 ha – cena netto: 30 540,00 zł;
• działka nr 639/8 o pow. 0,1232 ha – cena netto: 27 566,00 zł;

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 4-ch budynków mieszkalnych wraz z budynkami garażowo-gospodarczymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 639/1 w Narolu.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 02.01.2012 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.
 

Narol, dnia 21.11.2011 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny