Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 2005-09-09
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Narol

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol,

Narol ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol.

 

2.     Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 ze zm.)        

 

3.       Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol w pok. nr 11,.

 

4.       Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych  o nr ewid. Gruntu 1023 w km 0+353 / 1+083 na długości 0,730 km w miejscowości Łukawica, Gm. Narol

2) Przedmiot zamówienia określa dokładnie Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5.     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6.     Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 29 października 2005 r.

 

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     

8.     Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100 %

     

10.  Miejsce i termin składania ofert;

Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol w pok. nr 3 (sekretariat) do dnia 26 września 2005 r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert- 26 września 2005 r. o godz. 1030

 

11)Termin związania ofertą.

Do 27 października 2005 r.

 

Narol 09.09. 2005 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny